Uppdrags- och konsultavtal förekommer frekvent i olika former inom snart sagt samtliga branscher. Dessa avtal hanterar ofta affärskritiska frågor för de enskilda företagen och deras verksamhet. De rättsliga konsekvenserna av frånvaro, fel och brister i sådana avtal kan därför få stora återverkningar på företagens utveckling och konkurrenskraft.

Trots detta saknas sammanhållen lagstiftning på området annat än för vissa särskilda uppdragstyper såsom exempelvis inom agent- och kommissionsförhållanden. Vad gäller utanför dessa områden? När kan analogisk tillämpning bli aktuell?

Under kursen avhandlas det centrala innehållet i uppdrags- och konsultavtal utifrån ett praktiskt perspektiv. Exempel på bestämmelser som diskuteras och kommer att behandlas med exempelklausuler och konkreta fall från rättspraxis under kursen är;

 • Uppdragets art och omfattning (när/var/hur)
 • Parternas presentationer och huvudförpliktelser
 • Rätten att ändra eller avbeställa uppdragsinnehållet
 • Rätten till uppdragsresultatet (övergång av immateriella rättigheter)
 • Ansvar för dröjsmål, fel och brister – vilka påföljder aktualiseras – förutsätts oaktsamhet?
 • Ansvarsbegränsningar och friskrivningsklausuler
 • Sekretessåtagande
 • Konkurrensklausuler
 • Ersättningsmodeller
 • Garantier
 • Rätten att disponera över uppdragets bemanning (anställda/underkonsulter/nyckelmedarbetare)
 • Avtalets respektive överlåtelse och andra boilerplates
 • Prestationer vid och efter avtalets upphörande
 • Bestämmelser med giltighet efter avtalets upphörande
 • Tvistelösning (accerlationsbestämmelser/allmän domstol/skiljeförfarande/medling)

Frågorna behandlas utifrån ett praktiskt perspektiv med belysande exempelklausuler samt för och nackdelar med olika bestämmelser/formuleringar. Vanliga tvistefrågor och fallgropar. Dessa behandlas utifrån aktuell rättspraxis.

Magnus redovisar även för regelverks eventuella analoga tillämpning (exempelvis Lagen om Handelsagentur och Kommissionslagen). I vilken utsträckning riskerar avtalets ordalydelse att tas över av tvingande lagstiftning eller jämkas. Utifrån ett civilrättsligt perspektiv diskuteras även i vilka fall risk föreligger att en konsult/uppdragstagare kan vara att betrakta som arbetstagare och omfattas av Lagen om anställningsskydd m.m.

Kursen syftar sammanfattningsvis till att ge kursdeltagarna praktisk förslag på hur uppdrags- och konsultavtal kan utformas samt för och nackdelar med olika bestämmelser. Kursen syftar även till att ge fördjupning och översikt av rättskällorna och senare tids rättspraxis inom de centrala delar samt vanliga tvisteämnen på området.


 Målgrupp

Advokater, bolagsjurister, biträdande jurister samt andra professionella aktörer som kommer i kontakt med dessa rättsfrågor såsom exempelvis företagsledare, inköpare och personalchefer.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas