Många företag måste nu ta ekonomiska konsekvenser med anledning av coronapandemin. Arbetsgivare är tvungna att hantera frågor kring uppsägningar på grund av arbetsbrist, turordningsregler, korttidsarbete och uppsägningar av redan permitterad personal, varsel och MBL-förhandlingar. Det är inte alltid lätt att veta, som arbetsgivare, vad som gäller och vilka undantag och provisoriska regelverk som finns.

Denna kurs har till syfte att underlätta för företag och arbetsgivare att reda ut vad som gäller kring regler gällande uppsägningar med utgångspunkt i Lagen om anställningsskydd (LAS), medbestämmandelagen (MBL) och lag om korttidsarbete.

Hur ska du som arbetsgivare agera vid en situation när orderingången minskar? Uppsägning på grund av arbetsbrist kan innebära att det uppstår olika frågor under hanteringens gång. Hur ser regelverken ut och vad innebär arbetsbrist, hur upprättar man en turordningslista och finns det undantag, när måste varsel ske till arbetsförmedlingen, när måste man förhandla med facket m. m? Allt detta kommer föreläsaren Advokat Anneli Lönnborg, systematisk att gå igenom.

Kursen ger en snabb och praktisk vägledning i vilka möjligheter arbetsgivaren har för att minska sin personalstyrka och vad man måste iaktta vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Som deltagare får du kunskap om

  • Vilka möjligheter det finns att säga upp personal när orderingången minskar.
  • Hur uppsägningar träffar olika anställningsformer.
  • Kravet på omplacering.
  • Rätten till och tanken med en avtalsturlista, dvs. när uppsägning sker med frångående från turordningen.
  • Undantag från turordningsreglerna.
  • Möjligheterna att säga upp personal vilka är korttidspermitterade och vad som gäller då.

Målgrupp

HR-chefer, HR-assistenter, VD, jurister inom arbetsrätt och övrig personalgrupp med personalansvar.

E-kursens längd är 75 minuter och är inspelad i juni 2020.