Under vår årligt återkommande nyhetsdag inom VA-juridiken lägger vi fullt fokus på de hetaste och mest intressanta utredningarna, förändringarna, rättsfallen och nyheterna som har skett under året. Samtidigt riktar vi blicken framåt och går igenom de utmaningar vi står inför.

Genom vattentjänstlagen har kommunerna ett mycket stort ansvar för att hanteringen av vatten och avlopp ska fungera, kanske är kraven i dag för höga. Regeringen har tillsatt en utredning som under våren ska lämna förslag till hur kommunerna kan kräva större medverkan av fastighetsägarna så kallad va-samverkan för att hålla va-taxorna i schack och minska kommunernas kostnader.

Juridiken kring vatten och avlopp, va-juridiken har alltid varit komplicerad. Numera har tvistelösningen flyttat från Statens Va-nämnd till Mark- och miljödomstolarna. Domstolsjuridiken har därigenom fått ökat fokus. Inte minst klimatfrågan med ökade regnmängder och frågan om ansvar för dagvattenhanteringen har satt ökad press på kommunerna och flera ändringar i PBL har tagit sikte på dagvatten och översvämningsrisker. Länsstyrelserna vänder sig till mark- och miljödomstolen med krav på kommunernas dagvattenhantering. Samtidigt anser sig kommunerna pressade av medborgarnas krav på kommunalt vatten och avlopp också i sommarstugan, något som ofta får stöd av länsstyrelsen.

 • Hur långt går det kommunala ansvaret -när måste en kommun ta på sig ansvaret för dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten?
 • Länsstyrelsernas roll, kommunens stränga övervakare eller hjälpreda?
 • Vad är den framtida politiska inriktningen på va-juridiken?
 • Hur ska dagvattenfrågan lösas – var går gränsen mellan kommunen och fastighetsägaren?
 • Va-taxan, vad betyder den, kan avgifterna justeras eller bortfalla?
 • Särtaxa, när kan en kommun bestämma att ett visst område ska ha högre avgifter än andra?
 • Vad gäller vid överförbrukning, kan man slippa betala?
 • Vattenavstängning, när är det möjligt och vad krävs?
 • Vem bestämmer förbindelsepunkt?
 • Skadestånd, vad är förutsättningarna?

Kursledare är Stefan Rubenson. Han har varit chef för Miljödepartementets rättsenhet och ledde arbetet med miljöbalken. Därefter var han under nio år ordförande i Statens Va-nämnd. Numera är han fristående konsult i juridiska frågor som rör miljö, vatten och avlopp.

Målgrupp

Denna kurs passar dig som är ansvarig inom VA-området, som handlägger eller berörs av VA-frågor vid kommuner och länsstyrelser samt dig som är konsult eller jurist och berörs av detta område.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Va-juridikens, grunder och gränser samt konsekvenser med domstolsförfarande

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Verksamhetsområde, brukningsrätt, ersättning och inlösen

  Dagvatten och vattentjänstlagen i den kommunala planeringen

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Taxor, preskription, överförbrukning, vattenmätare, vattenavstängning och förbindelsepunkt

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Skadestånd

  Frågor

 • 16.00-

  Kursen avslutas.