De olika ersättningssituationer som uppstår inom detaljplanelagt område är vanliga trätofrågor. Vi reder ut hur problemen förebyggs och hanteras, genom att varva teori med diskussion om praktiska fall.

I fokus under kursen står plangenomförandet både under och efter genomförandetiden, men även ersättningsfrågor före och efter detaljplanen kommer att tas upp. Ersättningar är en vanlig trätofråga, samtidigt är detta ett område som i princip endast lantmätare utbildas inom. Ökad kunskap efterfrågas inom fastighets- och entreprenadsektorn.

En detaljplan som vinner laga kraft resulterar ofta i att fastigheter ska avstå eller erhålla mark samt att rättigheter som servitut, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar ska bildas. Oavsett om markåtkomsten sker tvångsvis eller frivilligt baseras ersättningen normalt på en fastighetsvärdering. Markåtkomsten styrs hårt av de bestämmelser som anges i detaljplanen. Det kan gälla allt från indelningen i allmän plats och kvartersmark, till minsta fastighetsstorlek, exploateringsgrader och markreservat. I princip all ersättning i sammanhanget grundar sig på reglerna i expropriationslagens 4 kap, det vill säga marknadsvärdet. Däremot ser ersättningsregler och värderingsmetoder olika ut beroende på situationen.

Det finns många olika metoder och normer för ersättning och dessutom skiljer man på skadeståndsfall, vinstfördelningsfall och rådighetsinskränkningar. Ersättningsreglerna ger inte bara grunden för ersättning vid tvångsvis markåtkomst, utan sätter framförallt ramarna för de frivilliga situationerna.

Under kursen behandlas bland annat följande frågor:

 • Hur hanteras de olika ersättningssituationerna och vilken ersättning ska betalas?
 • Hur kan jag som fastighetsägare se vilka ersättningssituationer som kommer att uppstå genom detaljplaneläggning?
 • Vilka skillnader finns i ersättningar mellan allmän plats och kvartersmark?
 • Hur kan olika val av en detaljplans utformning påverka ersättningens storlek?
 • Hur hanteras förväntningsvärden i planprocessen?

Fredrik Warnquist och Ove Lundgren har tidigare givit kursen ”Värdering och ersättning vid markåtkomst” vid BG Institute. I den kursen gavs en bred introduktion till värderings- och ersättningsfrågor på ett mer generellt plan. Viss repetition görs i denna kurs, som i övrigt har ett mer praktiskt och problembaserat fokus. Det gör att även du som har gått den tidigare kursen har stor behållning av vår nya kurs.


målgrupp

Kursen passar dig som arbetar med mark,  exploatering och planarbete vid kommuner, byggbolag och fastighetsbolag och dig som är fastighetsmäklare, lantmätare eller ansvarig vid bank. Kursen passar även advokater och jurister med denna inriktning.


 

 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.15-12.00

  Pass II

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III

 • 14.45-16.00

  Pass IV