Barnets bästa och de bedömningsgrunder som ska tillämpas vid ställningstaganden till samtliga frågor om vårdnad, boende och umgänge är grunden för den här kursen.

Betydelsen av risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort kommer att belysas och i detta sammanhang frågan om barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Vi tittar på vilken risk som ska föreligga för att en begränsning av kontakten mellan ett barn och dess föräldrar ska göras, samt frågor om hur en riskbedömning kan gå till.

Vårdnadsavsnittet fokuserar på omständigheter som bör eller ska beaktas vid ställningstagandet till frågan om vårdnadshavare. Föräldrars samarbetsförmåga tas upp, hur denna mäts och vad som fordras för att en förälder ensam ska få vårdnaden. Frågor om vårdnadshavares lämplighet, missbruk, våld och hot samt frågan om kontinuitetsprincipens betydelse belyses.

Avsnittet om boende koncentrerar på innebörden av ett sådant beslut och frågan om vad som krävs för att ett beslut om växelvist boende ska kunna meddelas. I avsnittet om umgänge diskuteras frågan om omfattningen av umgänge och när umgänge inte ska förekomma. Utformningen av ett beslut om umgänge, som en följd av ett yrkande, berörs. Vidare behandlas umgängestrappan, umgängesstöd, villkor vid umgänge och vissa processuella frågor. Avsnittet om processuella frågor tar sikte på vilka frågor som kan behandlas inom ramen för vårdnadprocessen. Olika frågor om interimistiska beslut tas upp, dvs. när, hur och varför. Avslutningsvis lyfts frågor kring verkställighetsprocessen. Det är bland annat frågor om tvångsmedel, vad som ska prövas av domstolen inom ramen för denna process och vilka möjligheter det finns att inom ramen för verkställighet göra förändringar i det avgörande som ska verkställas.

Under dagen går Mats Sjösten bland annat igenom:

 • Vad som kan utgöra barnets bästa samt bedömningsgrunderna för domstolens ställningstagande enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken.
 • Vilka möjliga alternativ finns vid avgörande av frågan om vem som ska ha vårdnaden.
 • Omständigheter som är avgörande vid ställningstagandet till frågan om vårdnaden samt hur rättsläget ser ut, dvs. när dömer domstolarna till ensam respektive gemensam vårdnad?
 • Vad det innebär att en förälder tillerkänns barnets boende, samt vilka omständigheter som är avgörande för att växelvist boende ska kunna komma ifråga.
 • Umgänge, omfattningen och utövande. När är umgänge uteslutet samt villkor vid umgänge, umgängesstöd och tillämpningen av reglerna kring detta arrangemang.
 • Processuella regler, bl.a. reglerna om interimistiska beslut samt verkställighet av domar och beslut, exempelvis möjligheterna att använda olika tvångsmedel och fördelning av rättegångskostnader.

Målgrupp

Advokater och andra jurister som jobbar med aktuella familjerättsliga frågor, domare och familjerättssekreterare.


Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Mats Sjösten har en unik kompetens som föreläsare med en gedigen sakkunskap.

Lena Isaksson

Advokaterna Lena Isaksson & Ulf Holst AB