Den 1 januari 2019 träder helt nya regler i kraft som gäller vatten. De nya reglerna handlar primärt om att Sverige ska införliva ramvattendirektivet på ett korrekt sätt. Detta medför i sin tur att helt nya regler för miljökvalitetsnormer för vatten införs. Konkret har lagstiftaren ändrat så att dagens regler, som primärt riktar sig till kommunerna, kommer att gälla i merparten av alla processer där anmälan eller tillstånd behövs för att genomföra en åtgärd i vatten.

Då dagens regler om vad som är vattenverksamhet är väldigt vida medför det att oerhört många fler verksamheter än vad som är fallet idag måste förhålla sig till de miljökvalitetsnormer som finns beslutade för alla Sveriges vattendrag.

Parallellt med detta införs också regler som medför att alla Sveriges lite drygt 2900 vattenkraftverk kommer att omprövas, d.v.s. få nya tillstånd och villkor, över en period om 20 år. Detta i sig kommer att få långtgående konsekvenser då det är direkt troligt att merparten av kraftverken kommer att få villkor som kraftigt förändrar vattenföringen i vattendragen. Vissa kraftverk kanske inte heller kommer att få tillstånd utan där blir det frågan om utrivning som än mer påverkar flödena av vatten uppströms och nedströms. Även till detta ska läggas den pågående viljan hos många vattenvårdande myndigheter att i klart högre grad riva ut dammanläggningar och andra anordningar som reglerar vattnet.

Allt detta leder till att den verklighet som finns idag, där merparten av de svenska vattendragen är hårt reglerade, kommer att förändras under de kommande åren. Att regleringar försvinner kommer att medföra att sjöar som idag håller en stabil vattennivå kommer att variera mycket mera kraftigt, vissa år är det höga nivåer och vissa år är det mycket lågt vatten. Denna verklighet har på många platser inte rått på flera hundra år varför omkringliggande fastigheter har anpassat sig efter den nuvarande situationen. Då den nu ändras kan effekter såsom fritidshus med strandnära lägen, lågt liggande fastigheter nära vatten m.m. att påverkas klart negativt. För kommunal del så påverkar det också i stor omfattning då kommunala system för hantering av vatten i många fall i sin dimensionering utgår från nuvarande förhållanden, ändras detta kraftigt så kan det medföra underdimensionering. Frågan aktualiseras även vid exploatering då man som exploatör måste ha en helt annan beredskap i sin planering för att vattennivåerna kan komma att variera.

Effekterna för fastighetsrätten kring de aktuella reglerna är i själva lagstiftningen berörd ytterst begränsat. Den nu aktuella kursen syftar därför till att ta ett helhetsbegrepp kring hur dessa aspekter kommer att påverkas av de nya reglerna för vatten.

Exempel på frågor vi besvarar under kursen:

 • Vilka effekter får de nya reglerna om miljökvalitetsnormer för vatten för olika projekt som berör vatten?
 • Vad kommer omprövningarna av vattenkraften att leda till för effekter för närliggande fastigheter?
 • Vilka andra myndighetsprocesser, ex lantmäteriförrättningar, kommer att behöva aktualiseras?

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vattenrättens grunder – vad är vattenverksamhet och vad innebär det?
 • De nya reglerna om miljökvalitetsnormer för vatten
 • Verkan av de nya reglerna – hur påverkar det olika typer av projekt?
 • Kommande omprövningar av vattenkraften – hur påverkas en fastighet som berörs av sådan anläggning?
 • Utrivning av en dammanläggning – fastighetsrättsliga frågeställningar samt fastighetsägarens möjligheter att påverka en sådan process.
 • När strandlinjerna ändras, hur påverkas frågor om fastighetsindelning och strandskydd?
 • Hur påverkas servitut för bryggor och båtplatser?
 • Hur påverkas ledningar med servitut och ledningsrätter?
 • Hur påverkas kommunala gator, allmänna vägar och enskilda vägar?
 • Vilka blir konsekvenserna för Mark- och miljödomstolar, kommuner, lantmäterimyndigheter och andra myndigheter?

Målgrupp:

Kursen riktar sig brett till alla som arbetar med samhällsplanering och exploatering av fastigheter såsom kommunala tjänstemän, konsulter, och fastighetsutvecklare. Vidare riktar sig kursen till andra typer av konsultera verksamma på området såsom jurister, fastighetsvärderare, handläggare på tillsynsmyndigheter såsom länsstyrelserna och kommunerna.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.