Vattenrätten avviker på många sätt från övrig miljörätt. Samtidigt ska vattenverksamheter anpassas till modern miljölagstiftning. Här får du kunskap om gällande regelverk, nyheter och anpassningskrav.

Den svenska vattenrätten har en månghundraårig historia. I stora drag har vattenrätten sina rötter i 1918 års vattenlag, och fortfarande gäller många bestämmelser som avviker från övrig miljörätt. I dag ställs ofta omfattande krav på att vattenverksamheter med gamla rättigheter och tillstånd ska anpassas till moderna miljölagstiftning.

Hanna Tynkkynen och Björn Hellman, experter inom vattenrätt och miljörätt, leder vår nya kurs. Båda är verksamma vid Advokatfirman Åberg & Co och arbetar dagligen med vattenrättsliga frågor. Hanna och Björn ger dig kunskap om gällande regelverk och vattenrättens särdrag, såsom vattenrättslig rådighet, ersättningsbestämmelser och krav på samhällsekonomisk nytta. Kursen innehåller även gruppövningar där du ges möjlighet att diskutera och analysera aktuella frågor utifrån teoripassen.

Som deltagare får du bland annat kunskap om:

 • Vattenrättens regelverk
 • I vilka situationer tillstånds- eller anmälningsplikt aktualiseras
 • Hur en tillståndsprocess respektive anmälningsprocess går till
 • Hur skador orsakade av vattenverksamhet hanteras
 • De vattenrättsliga ersättningsreglerna

Det är en fördel om du som deltagare har viss kunskap om miljöbalken, eftersom tonvikten kommer att ligga på vattenrättens särdrag i förhållande till övriga miljörätten. Målsättningen är att du ska få verktyg för att kunna orientera dig i det vattenrättsliga regelverket och kunna identifiera situationer där tillstånds- och anmälningsplikt aktualiseras. Vidare är målsättningen att du ska få förståelse för hur en tillståndsansökan struktureras och vilka frågor som behöver hanteras under en tillståndsprocess.


Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med vattenrättsliga frågor: som teknisk konsult, i fastighets- och byggbolag, vid kommuner och kommunägda bolag och vid myndigheter samt till advokater och jurister som kommer i kontakt med området.


 

 

Kursprogram

 • 09.30-10.00

  Registrering
  Kaffe med smörgås

 • 10.00-10.50

  Pass I
  Vad är vattenverksamhet?
  Begreppet samt definitioner av vattenanläggning, vattenområde och vattentäkt. Olika typer av vattenverksamhet - särdrag och terminologi:
  Vattenkraft, byggande i vatten, täkter, infiltration, bortledande av grundvatten från tunnlar, bergrum och gruvor, markavvattning.
  Var finns regler om vattenverksamhet?
  Miljöbalkens tillämplighet på vattenverksamhet, särskilt om kap 11 i Miljöbalken, förordningen om vattenverksamhet mm, Restvattenlagen.

 • 11.00-12.30 med kort paus

  Pass II
  Tillståndsförfarandet - När behövs tillstånd och hur kan verksamhetsutövaren få tillstånd? Hur kan ändringar i verksamheten hanteras?
  Tillståndsplikt och anmälan, lagligförklaring, tillstånds- och anmälningsfria vattenverksamheter samt tillstånd i efterhand. Prövningsmyndigheter, sakägare, samrådsprocessen, MKB, ansökan, prövningens omfattning, ändringstillstånd, omprövning. Handläggning av ansökan.

 • 12.30-13.30

  Lunch (ingår)

 • 13.30-14.15

  Pass III
  Handläggning av ansökan, fortsättning. Arbetstid, särskilda förutsättningar för vattenverksamhet )ex ekonomisk tillåtlighet), rättegångskostnader, dom. Utrivning, upphörande med vattenverksamhet, vattenskyddsområde.

 • 14.15-15.30 inkl kaffe

  Pass IV
  Workshop/gruppövning.

 • 15.30-16.00

  Pass V
  Hur kan verksamhetsutövaren få tillgång till ett vattenområde? Avtal, tvångsrätt, vattenservitut enligt fastighetsbildningslagen. Hur hanteras skador som orsakas av vattenverksamhet?

 • 16.00-16.30

  Pass VI
  Vattenverksamhetsutredningens förslag.