Välkommen till en e-kurs under ledning av Marie Wessel, en av Sveriges främsta familjerättsadvokater.

Det finns flera svåra praktiska frågeställningar att analysera såväl vid förvärvet av samboegendom som vid upplösningen av samboförhållandet, tex om det huvudsakliga syftet är att bereda parterna en bostad eller om syftet är något annat, om flera bostäder kan utgöra samboegendom, hur man ska hantera och analysera när parterna bidrar med olika insatser vid förvärvet av bostaden etc. Vad händer tex om en part lottläggs bostaden men inte kan betala bodelningslikviden?

Som deltagare får du kunskap om:

  • Vilka frågeställningar kan uppkomma vid bestämmandet om egendomen utgör sambobodelning eller ej
  • Hur ska olika investeringsbelopp hanteras mellan sambor?
  • Vad händer med skulder som upptagits med samboegendom som säkerhet men som hänför sig till annan egendom?
  • Fordringsförhållanden mellan sambor
  • Övertaganderätten av samboegendom
  • Praktiska frågor avseende lottläggningen

Syfte med utbildningen:

Syftet är att få insyn och förståelse för de praktiska frågorna som kan uppkomma vid samboegendom.

Målgrupp:

Kursen riktar sig främst till advokater, biträdande jurister samt jurister inom bank och försäkring.

E-kursen genomfördes som webbinarium den 3 november 2020. E-kursens längd är ca 1,5h.