Väl utformade avtal och god planering minskar risken för konkurs i byggprojektet -  BG Institute

Sök utbildningar

Väl utformade avtal och god planering minskar risken för konkurs i byggprojektet

27 februari 2018

Byggbranschen fortsätter att blomstra i Sverige. Trots detta är det inte en ekonomiskt riskfri bransch, snarare tvärtom. På grund av byggprojektens omfattning och komplexitet, med förhållandevis små ekonomiska marginaler, kan det ibland krävas ganska lite för att det ska gå utför för en aktör. Om en konkurs i byggprojektet inträffar kan det i sin tur leda till stora och kostsamma störningar för resten av entreprenörerna i projektet.

BG Institute har pratat konkurs i byggprojekt med advokatkollegorna Carl Skårman och Erik Svensson, aktuella med kursen Konkurs i pågående byggprojekt. Nedan ger de tre nyttiga tips som man bör ha i åtanke för att undvika konkurs och för att skademinimera ifall en konkurs skulle inträffa under projektet.

Vilka är de vanligaste orsakerna till att en konkurs inträffar i ett byggprojekt, och hur kan man undvika dem?

-Varje konkurs har givetvis sina särskilda orsaker. Generellt gäller att det är små marginaler i byggbranschen. Byggprojekten är ofta omfattande, komplexa och omsätter stora belopp. Steget till obestånd går ofta snabbare i byggbranschen jämfört med andra branscher. Det kan krävas ganska lite för att det ska börja gå utför. För byggbolagen kan det räcka med att ett av de större projekten går fel, en bristande kalkyl, eller att beställaren och entreprenören är oense om vad som omfattas av ett avtalat fast pris. Här handlar det främst om bättre förfrågningsunderlag från beställaren och säkrare kalkyler från entreprenören för att undvika riskerna med konkurs. Dessa risker undviks lättare i projekt med ett utökat, väl fungerande, och nära samarbete mellan beställare och entreprenör där ersättningsmodellen ger entreprenören rätt till förutsägbar och skälig vinst.

Ibland går det inte att undvika konkurs. Vad bör man tänka på när konkursutbrottet är ett faktum för en avtalspart i byggprojektet?

-Det är viktigt att tänka på att ett entreprenadavtal inte upphör per automatik i och med en konkurs. Generellt brukar fokus ligga framåt, att projektet ska fortsätta och bli färdigt. För att det ska fungera väl och för att slippa dras med frågor när projektet är avslutat måste man däremot se till att det som ligger bakåt, det vill säga förhållandet med konkursboet, är reglerat.

Har ni några tips på förebyggande åtgärder/förberedelser när man misstänker att en konkurs är förestående hos avtalsparten?

-Om man i ett tidigt skede kan planera för projektets fortsättning utan avtalsparten som befaras drabbas av en konkurs går det att undvika eller minimera de störningar som konkursen senare kan medföra. Vid entreprenörens konkurs handlar det vanligtvis om överväganden kopplat till övertagande av avtal med leverantörer och underleverantörer och behovet av att få in eventuella nya aktörer i projektet.


Advokat Carl Skårman har specialistkompetens inom entreprenad- och konsulträtt. Han biträder företag och organisationer med att skriva och förhandla avtal och med praktisk rådgivning vid upphandlingar av och anbudsförfaranden till byggprojekt. Carl har stor erfarenhet av att bistå klienter med tvistelösning och som ombud vid tvist inför domstol eller skiljenämnd.

Advokat Erik Svensson är konkursförvaltare och affärsjurist med inriktning inom områdena obeståndsrätt och entreprenadrätt. Han har stor erfarenhet av att arbeta som konkursförvaltare för företag inom olika branscher, bland annat byggbranschen. Erik ger företag och organisationer rådgivning inom sina expertområden och biträder även klienter vid tvister i domstol.

Tillsammans är de aktuella med kursen konkurs i pågående byggprojekt den 11 april 2018 i Stockholm.