20 % på din första kurs med koden nykund20

Polismyndighetens hantering i samband med utredningen om polischefen Mats Löfving är föremål för stor diskussion. Kort efter att den utredare som tillsattes av rikspolischefen hade redovisat sina slutsatser vid en presskonferens, hittades Löfving död i sitt hem. Ett flertal anmälningar om arbetsmiljöbrott har därefter kommit in till åklagare.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall och en chef kan dömas för arbetsmiljöbrott när en arbetstagares död har samband med brister i arbetsmiljön.
– Utgångspunkten är att sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska förebyggas så att risken för ohälsa eller olycksfall minimeras, säger advokat Åsa Erlandsson.

Chefen har ansvaret
Chefer och arbetsledande personal har det yttersta ansvaret att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling medan ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren, exempelvis VD eller styrelsen.
– Den som på detta sätt har ansvar för arbetsmiljön eller har fått arbetsmiljöuppgift fördelad till sig, kan dömas för arbetsmiljöbrott, om han eller hon åsidosätter sina skyldigheter. Ansvar för en arbetstagares död till följd av oaktsamhet vid arbetsmiljöbrott kräver ett orsakssamband mellan oaktsamhet och dödsfall, förklarar Åsa Erlandsson.

Arbetsmiljöverket har fått anmälan
Åklagarmyndigheten har tagit beslut att inte inleda någon förundersökning gällande hantering i utredningen av Mats Löfving eftersom det inte finns tillräckligt med omständigheter som talar för att det är ett brott bakom det inträffade. Dock har Arbetsmiljöverket fått en anmälan om det inträffade från Polismyndigheten.
– Om Arbetsmiljöverket skulle finna skäl att göra en åtalsanmälan så kommer en sådan anmälan att prövas separat. Om det blir ett rättsligt efterspel återstår alltså fortfarande att se, säger Åsa Erlandsson.

Eventuella risker ska bedömas
Vikten av att arbetsgivare tar sitt arbetsmiljörättsliga ansvar på största allvar sätts i fokus i och med dessa anmälningar. Det gäller inte bara att utredningen ska genomföras av någon som har tillräcklig kompetens, möjlighet att agera opartiskt och ha de berördas förtroende. Dessutom ska eventuella risker för de inblandades arbetsmiljö bedömas löpande före, under och efter utredningen och om risk identifieras ska åtgärder vidtas.
– Arbetsgivaren ansvarar för att de berördas arbetsmiljö hanteras. Det betyder att arbetsgivaren har ett ansvar även för den som utreds i en utredningssituation, förklarar Åsa Erlandsson.

Fördjupning
Arbetsrättslig nyhetsdag 2023 går Åsa Erlandsson igenom detta case och liknande händelser och diskuterar detta utifrån en arbetsrättslig synvinkel.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE