Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

En kris kan utlösas av både stora och små händelser, och kan beskrivas som att du hamnar i en situation där dina erfarenheter inte räcker för att hantera situationen. Det en person upplever som hanterbart kan för en annan person utlösa en kris. En kris kan vara allt från hot, våld, olyckor och dödsfall till trakasserier, konflikter eller organisationsförändringar. Som arbetsgivare måste du ha kunskaper som krävs för att kunna organisera krisstöd på ett lämpligt sätt.

Läs mer: Kostnadsfritt webbinarium: Hur reagerar dina medarbetare i en krissituation?

Människor kan reagera på olika sätt under kriser, vilket beror på flera faktorer, som till exempel individens personlighet, tidigare erfarenheter, omständigheterna i krisen, graden av exponering för krisen och tillgången till socialt stöd. Trots detta finns det några vanliga reaktionsmönster som kan uppstå under kriser. Här är några exempel:

Fysiologiska reaktioner: Många människor upplever fysiologiska reaktioner vid en kris, som exempelvis hjärtklappning, ökad andning, ökad svettning, muskelspänningar, magproblem och sömnstörningar.

Känslomässiga reaktioner: Människor kan uppleva en rad känslomässiga reaktioner, som exempelvis chock, rädsla, ångest, sorg, ilska och förvirring.

Kognitiva reaktioner: Under en kris kan människor uppleva kognitiva reaktioner, som exempelvis minnesförlust, koncentrationssvårigheter, förvirring, beslutsångest och ruminering.

Beteendemässiga reaktioner: Många människor kan också ändra sina beteenden under kriser, som exempelvis social tillbakadragenhet, självskadebeteenden, ökad användning av alkohol eller droger och svårigheter att upprätthålla dagliga rutiner.

Sociala reaktioner: Under en kris kan människor söka socialt stöd, vilket kan bidra till att minska stressnivåerna och öka känslan av samhörighet. Å andra sidan kan en kris också leda till social isolering eller konflikt.

Det är viktigt att notera att människor kan reagera på olika sätt och att det inte finns någon ”rätt” eller ”fel” reaktion på en kris. Det är också viktigt att se till att människor har tillgång till adekvat stöd och hjälp för att hantera krisen på ett hälsosamt sätt.

Checklista för krisstöd på arbetsplatsen

Krisstöd på arbetsplatsen kan utföras på olika sätt beroende på situationen och de behoven som finns. Det är upp till arbetsgivaren att bedöma vilka åtgärder som behöver sättas in. Det är viktigt att ni är förberedda på vilken typ av kris som kan drabba företaget och hur ni agerar då.

Utse en krisgrupp och ansvariga personer: Arbetsgivaren kan se till att det finns en krisgrupp och ansvariga personer, till exempel ett skyddsombud, en arbetsledare eller en säkerhetsansvarig som är ansvariga för att organisera första hjälpen och krisstöd vid olyckor. Se till att de som är ansvariga har mandat för de beslut som måste tas.

Upprätta en krisplan: Arbetsgivaren kan utarbeta en krisplan som beskriver hur man agerar vid en olycka eller en akut sjukdom. Planen bör innehålla kontaktinformation till sjukvårdspersonal, utbildning för personalen om hur man agerar vid olyckor, samt beskrivning av roller och ansvarsområden.

Utbilda personalen: Arbetsgivaren kan också utbilda personalen om hur man agerar vid en olycka eller en akut sjukdom. Det kan handla om att ge information om hur man ringer 112, första hjälpen och hur man hanterar olika typer av skador.

Vem ska informeras?: Se till att det finns listor över personer och företag som ska informeras, både externt och internt. Det är viktigt att ha aktuella anhörighetslistor på plats och se till att de anställda känner till rutinerna. Se till att det finns rutiner för vilka i ledningsgruppen som ska informeras och vilka informationskedjor som gäller.

Se till att det finns första hjälpen-utrustning: Arbetsgivaren bör se till att det finns tillräckligt med första hjälpen-utrustning på arbetsplatsen, som exempelvis förbandslådor och hjärtstartare.

Sammanfattningsvis är det arbetsgivarens ansvar att organisera första hjälpen och krisstöd på ett lämpligt sätt. Det kan handla om att utse ansvariga personer, upprätta en krisplan, utbilda personalen och tillhandahålla första hjälpen-utrustning.

Kostnadsfritt webbinarium: Hur reagerar dina medarbetare i en krissituation?

Detta webbinarium ger en överblick över hur människor reagerar i en stressituation och hur du som arbetsgivare eller chef med personalansvar kan bemöta människor som varit med om en allvarlig händelse.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE