Sök på bokstav

En aktie med ett högre röstvärde än en B-aktie. Skillnaden i röstvärde får vara högst 10 gånger. Ofta har A-aktier större rätt till vinstutdelning.

AML

AML står för Anti Money Laundring och handlar om att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta har aktualiserats alltmer de senaste åren och åtgärder samt riskbedömning ligger högt på agendan hos de finansiella företagen. Finansinspektionens regelverk är avsett att motverka att företag blir utnyttjade för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Abolition innebär att det sker ett efterskänkande av ett eventuellt straff, att förundersökning inte får inledas eller att ett åtal för ett visst brott inte får väckas.

Abrogation innebär upphävande eller avskaffande, oftast nämns detta i samband med en lag eller förordning.

När ett anbud och villkor godtas och detta genererar ett avtal. När anbudsgivaren får accepten har avtalet kommit till stånd. En oren accept är om accepten innehåller någon förändring och räkna då som ett avslag samt nytt anbud.

Ad Acta Betyder ”till handlingarna” och innebär en handling eller en skrivelse läggs till de övriga handlingarna, eller arkiveras, utan åtgärd från domstolen.

Advokat blir man efter juristexamen, tre års juridiskt arbete advokatexamen samt medlemskap i Sveriges advokatsamfund. Dessutom måste en advokat enligt Advokatsamfundets stadgar genomföra 18 timmars professionell vidareutbildning per år.

Allmänna domstolar är tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Dessa har allmän behörighet att pröva ärenden och mål.

En allmän förvaltningsdomstol avgör mål mellan den enskilde och det allmänna, som till exempel stat och kommun. Det finns tre instanser tre instanser: förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen.

Allmän handling är ett dokument eller annan handling som inkommit eller upprättas samt förvaras hos en myndighet. Vem som helst kan begära ut en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. När någon begär ut handlingen ska myndigheten göra en sekretessprövning för att undersöka om handlingen kan lämnas ut eller omfattas av sekretess.

Amnesti betyder att ett straff lindras eller benådas, alternativt att människor frias från åtal. Amnesti används vanligtvis när det gäller politiska brott och straffet efterskänks kollektivt.

 

 

En anbudskartell är ett samarbete mellan konkurrenter om vem som ska vinna olika upphandlingar. Detta begränsar konkurrensen vilket är olagligt och kan ge höga böter.

Anhängiggöra innebär att exempelvis en ansökan om stämning lämnas till domstol eller att man väcker talan genom ett överklagande.

 

 

Anläggningsarrende innebär att arrendatorn har rätt att ha en egen byggnad för näringsverksamhet, som en affärslokal, bensinstation eller verkstad, på det arrenderade fastighetsområdet.

Anmodan är en uppmaning till exempelvis en socialnämnd om att inkomma med komplettering i en utredning.

Anstiftan är när en person  får en annan person att begå brott. Ett försök till anstiftan kallas stämpling.

Anstånd är när någon får ytterligare tid på sig för att exempelvis yttra sig eller betala en skuld.

Arbetsrätt är rättigheter och skyldigheter för arbetsgivare och arbetstagare, till exempel LAS, lagen om anställningsskydd. Inom arbetsrätt finns även arbetsmiljörätten som handlar om arbetstid, hälsa, kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.

Arrende är en upplåtelse av jord mot ersättning och det finns fyra olika sorters arrende: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Den som upplåter mark för arrende kallas jordägare. Den som använder marken kallas för arrendator.

Assessor är en domare som är färdigutbildad men inte har ordinarie tjänst.

Associationsrätt handlar om bildandet av associationer och organisations- och ansvarsfrågor. Inom associationsrätten finns bolagsrätt och föreningsrätt. Bolagsrätten innehåller till exempel regler för aktiebolag, handelsbolag och andra bolagsformer. Föreningsrätten innehåller regler för ekonomiska och ideella föreningar.

Avtalslagen reglerar allt som är bundet till ett hur ett avtal uppkommer och fungerar som en defaultlag när det inte finns annan lagstiftning som täcker detta. Avtalslagen berör avtalsslutandet och inte till exempel reklamation.

BATNA står för Best Alternative to Negotiated Agreement och är de handlingsplaner som beskriver vad du gör om förhandlingen misslyckas – vilket gör att du kan förbättra dina alternativ i en tuff situation.

Ballistik är läran om projektilers rörelse och används oftast som en del i polisens arbete, till exempel avfyrningsvinkel av ett eldvapen.

Bank- och finansmarknadsrätt är finansiell reglering för att minska till exempel pengatvätt och finansiella kriser. Reglerar exempelvis värdepappershandel, förvärvsfinansiering och obligationsemissioner.

Belastningsregistret är Polismyndighetens register med information om personer som ålagts påföljd för brott (dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot) eller fått åtalsunderlåtelse.

Beneficium innebär en förmån eller fördel, och den del av en egendom som inte får utmätas vid till exempel en konkurs på grund av behov hos gäldenären.

Bodelning är när två personer delar upp den gemensamma egendomen. Bodelning kan göras vid en skilsmässa eller när ett samboförhållande tar slut men även när man fortfarande är gifta eller när någon i paret avlider.

Bokföringsbrott är när man som företagare försummar skyldigheter inom bokföring som till exempel att inte bokföra affärshändelser, inte spara räkenskapsinformation eller lämna uppgifter i bokföringen som inte är korrekta eller ger en bristfällig bokföring.

En bolagsordning är regelverket för ett aktiebolag, och reglerar verksamheten, ihop med gällande lagstiftning.

Bona fides betyder i samförstånd och god tro.

Borgenär är en fordringsägare – den som har en fordran mot någon annan. Motparten betecknas gäldenär.

Bouppteckning är ett dokument över tillgångar och skulder efter en avliden.

Lagar och regler som gäller mellan privatpersoner och/eller företag vilket inkluderar till exempel arvsrätt, skadeståndsrätt samt fastighetsrätt.

Compensation & Benefits kallas ofta Comp & Ben. Compensation är ersättningar av ekonomiskt slag som exempelvis bonus, högre lön eller extra semesterdagar, medan benefits är förmåner utan ekonomisk ersättning till exempel flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och att kunna träna på arbetstid.

Compliance är finansiell regelefterlevnad, det vill säga hur väl lagar och regler följs. En regelansvarig person inom finans- och försäkringsbranschen har ansvar för att företagets verksamheten följer lagar och regler.

Culpa är latin och betyder vårdslöshet. Den som är oaktsam ska ersätta skadan enligt skadeståndsregeln.

Lagens definition av diskriminering är att någon behandlas orättvist eller kränks. Detta ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna som är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Dispaschör är en person som upprättar haveriutredningar och som är förordnad av regeringen. Personen har avlagt juristexamen och måste ha domarkompetens, och fungerar som skiljedomare vid tvister gällande sjöförsäkringsavtal.

En dispositiv rättsregel är inte tvingande och parterna behöver inte följa den om de är överens. Domstolen behöver inte döma i dispositiva mål utan det blir istället en förlikning.

Due diligence är en företagsbesiktning som syftar till att samla in och analysera information om ett företag inför till exempel ett företagsförvärv.

ESG

ESG är en engelsk förkortning för Environmental, Social och Governance. Det beskriver regelverk för organisationer och samhällets hållbarhetsfrågor inom miljö och socialt ansvar.

EVP står för Employee Value Proposition och är ett erbjudande som skapar värde för att behålla anställda samt attraherar potentiella talanger till företaget. Ingår som en del i företagets employer branding.

Eldvapen är vapen som med hjälp av krut avfyrar en projektil med en gasexpansion. Exempel på eldvapen är pistoler, revolvrar, kulsprutor, gevär och kanoner.

Expropriation innebär att äganderätten till en fastighet blir tvångsförvärvad. Det gäller oftast full äganderätt, men fastigheten kan även exproprieras med nyttjanderätt eller servitutsrätt, vilket innebär att fastighetsägaren behåller äganderätten till fastigheten, men tvingas upplåta en nyttjande- eller servitutsrätt.

Expropriationen kan även gälla endast en avgränsad del av fastigheteten. Expropriationen framtvingar då en styckning av fastigheten.

Familjerätten reglerar familjemedlemmars rättigheter och skyldigheter mot varandra som bodelning, arv, skilsmässa, vårdnad och boende. Äktenskapsbalken, föräldrabalken, sambolagen och ärvdabalken hör till familjerätten.

Fast driftställe innebär att exempelvis ett svenskt företag kan anses bedriva näringsverksamhet i det land där de har en arbetstagare placerad. Företaget kan behöva betala bolagsskatt i det landet.

Den allmänna fastighetsrätten reglerar bland annat gällande hyra, köp och arrende av fastighet mellan privatpersoner, bolag och föreningar. Speciell fastighetsrätt rör bland annat registrering, indelning och drift av fastigheter, bebyggelse, infrastruktur och andra delar som gäller stat och kommun.

Force majeure innebär något som inte kan förutses eller förhindras och som kan befria en avtalspart från att behöva fullgöra sin del av avtalet.

Forensik är ett annat namn på kriminalteknik – det vill säga, de tekniska undersökningsmetoder som polisen använder för att undersöka och bekämpa brott.

FÅAB är en förkortning för fåmansaktiebolag. Fåmansföretag är bolag som kontrolleras av maximalt fyra fysiska personer, som äger aktier eller andelar. Dessa bolag omfattas av särskilda skatteregler som innebär begränsningar av möjligheten att ta ut pengar ur företaget till låg skatt, för att förhindra att normalbeskattad arbetsinkomst omvandlas till lågbeskattad kapitalinkomst.

När företag får betalningssvårigheter kan företagsrekonstruktion bli aktuellt som ett alternativ till konkurs. När det gäller konkurs blir detta aktuellt för företag som inte har möjlighet att lösa problemen och få lönsamhet. I en företagsrekonstruktion är syftet att återfå lönsamheten och få företaget att leva vidare. Ägare och ledning behåller kontrollen över företaget.

Företrädaransvar innebär att, som företrädare för ett aktiebolag kan du som privatperson åläggas ett betalningsansvar för obetalda skatter och avgifter i samband med en konkurs av ett aktiebolag.

Förhandlingsteknik är metoder och strategi för att uppnå bra resultat i en förhandling. Till stor del handlar det om förberedelser men även mycket om psykologi och god människokännedom.

Förvaltningsrätt reglerar myndigheternas handläggning och befogenheter gällande ärenden och mål mellan myndighet och medborgare. Dessa mål hanteras av förvaltningsdomstol.

GDRP, General Data Protection Regulation, är dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den innefattar krav på hantering av personuppgifter och gäller alla organisationer som sparar eller hanterar personlig och känslig information om personer.

Gig-arbetare arbetar via digitala plattformar. I Sverige finns till exempel Uber, Foodora och Tiptapp.

Governance är ett regelverk för verksamhetsstyrning, bolagsstyrning eller styrelseskick och beskriver hur en organisation bör ledas till exempel hur beslutsfattande ska gå till.

 

Grafologi är forskning på sambandet mellan utseende på handskriven text och egenskaperna hos personen men begreppet är även använt för att jämföra handstil för att lösa brott, till exempel vid förfalskning.

Gäldenär är en person eller ett bolag som har en skuld till någon annan. Motparten, den som lånat ut pengarna, kallas borgenär.

IDD

IDD står för Insurance Distribution Directive och är ett försäkringsdistributionsdirektiv som beskriver att en försäkringsdistributör ska ha tillräcklig kompetens utifrån sin befattning samt den verksamhet och de produkter som hanteras enligt god försäkringsdistributionssed.

Immaterialrätt är rätten för skydd av immateriell egendom, till exempel en design eller ett mönster. I immaterialrätten ingår upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt och mönsterrätt.

En indexklausul innebär att en lokalhyra justeras upp procentuellt med en indexuppräkning. Detta beror på att lokalhyra ofta löper under lång tid utan att den omförhandlas. Index för aktuell oktober jämförs med samma period föregående år. På denna grund sker sedan uppräkningen.

Inhibition är ett beslut som inte får verkställas utan ska avvaktas med. En överinstans som en hovrätt kan besluta om inhibition ifall det är troligt att underinstansens beslut kommer att ändras.

Insolvens betyder att personen är på ekonomiskt obestånd, vilket alltså innebär att personen inte längre kan betala sina skulder.

Insolvensrätt kallas även obeståndsrätt och rör de lagar som handlar om konkurs, företagsrekonstruktion eller skuldsanering, som i fall då fysiska eller juridiska personen inte längre har möjlighet att betala sina skulder.

Kollusionsfara är en term som används inom rättsväsendet och avser risken för att två eller flera parter i en rättslig process kan samarbeta för att manipulera eller förvrida processen till sin egen fördel. Detta kan ske genom att parterna samarbetar för att dölja bevis, manipulera vittnesmål eller på annat sätt påverka rättens beslut.

Konkurrensrätten förbjuder till exempel samarbeten och karteller mellan företag, när dessa samarbeten är tänka att hindra konkurrens men även förbud för företag att missbruka en dominerande ställning.

När ett företag har betalningssvårigheter och inte kan läsa de ekonomiska problemen försätts de i konkurs. Tingsrätten utser en konkursförvaltare för att sköta verksamheten och påbörja en avveckling av bolaget.

Kriminalteknik, även kallat forensik är de tekniska undersökningsmetoder som polisen använder i brottsundersökningar. Det kan till exempel vara avtryck, ballistik, grafologi, och toxikologi

Kränkande särbehandling innebär att någon utsätts för oönskat beteende och mobbning, som till exempel skitsnack, sexistiska skämt, utfrysning och förlöjliganden.

En lantmäteriförrättning är en åtgärd för att skapa eller ändra storleken på mark genom till exempel försäljning eller köp av mark, eller rätten att använda annans mark som exempelvis ledningsrätt eller servitut.

Ledningsrätt handlar om rätten att dra den typ av ledningsnät som är viktiga för att samhället ska fungera, över någon annans mark. Det kan gälla exempelvis elledningar, fjärrvärmeledningar vattenledningar, optiska fibrer.

Life Science-juridik är juridiska frågor för läkemedelsbolag och företag som jobbar med forskning och utveckling inom bioteknik, biomedicin och behandlingsmetoder.

Lojalitetsplikten innebär att du som anställd har tystnadsplikt gällande vad som händer inom företaget där du är anställd. Det gäller allt du säger eller uttrycker som kan skada arbetsgivaren. Bryter du mot detta riskerar du uppsägning, avsked och stämning.

M&A

M&A står för Mergers and Acquisitions, företagsförvärv eller företagstransaktioner, och innebär ett företag köps upp eller att två företag går samman.

Markanvisningar är en överenskommelse mellan stad/kommun och en byggherre för att under en viss tid och under vissa villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde.

Marknadsmissbruksförordningen MAR reglerar marknadsmissbruk som insiderhandel, insiderinformation och marknadsmanipulation.

Marknadsrätt reglerar marknadsföring och konkurrens. Marknadsrätten ska se till att det är fri konkurrens och att marknadsföring sker på sådant sätt att konsumenter får korrekt information.

Migrationsrätt berör lagar och regler kring utländska medborgares rätt att vistas i Sverige och inkluderar frågor om till exempel uppehållstillstånd, arbetstillstånd, anhörighetsinvandring, asyl, utvisning, ensamkommande barn och medborgarskap.

Miljörätt innefattar lagar och regler för att skapa en hållbar samhällsutveckling för hälsa och miljö till exempel begränsningar för användande av vatten och mark som reglering av avfall, utsläpp och kemikalieanvändning.

En jurist som tjänstgör på en tingsrätt eller förvaltningsrätt. Notariemeritering är ett formellt krav för den som vill bli åklagare, domare eller kronofogde.

En nämndeman är en vanlig medborgare som dömer i brottsmål samt vissa familjemål, tillsammans med den juridiskt utbildade domaren. De nomineras av de politiska partierna.

Nödvärn innebär att det är tillåtet att använda sig av förbjudna metoder, som visst våld, när det gäller en nödsituation som när du behöver försvara dig själv eller någon annan.

Dessa fyra omständigheter nämns i lagen:

  1. När det gäller ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.
  2. Mot någon som med våld eller hot om våld hindrar att egendom återtas på bar gärning.
  3. Mot en person som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i exempelvis en bostad eller liknande.
  4. Mot någon som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

En nöjdförklaring är en överenskommelse mellan två parter i en rättslig tvist där den ena parten godtar att dra tillbaka sitt krav eller sin talan i utbyte mot någon form av ersättning från den andra parten. Det kan också ske i situationer där parterna når en överenskommelse för att undvika en rättslig process.

Oaktsam våldtäkt kan ske när den misstänkte personen inte har haft uppsåt att begå en våldtäkt, men ändå har utfört en sexuell handling utan samtycke. Detta kan ske exempelvis om den misstänkte personen har varit för berusad eller påverkad för att inse att den andra personen inte har gett sitt samtycke.

Omedelbarhetsprincipen innebär att domstolen enbart ska döma på det som förs fram under rättegången.

1 januari 2022 infördes en viss lättnad av omedelbarhetsprincipen vilket gjorde det tillåtet att större utsträckning hänvisa till förhör som genomförts under polisutredningen.

Orubblighetsprincipen innebär att en dom som vunnit laga kraft kan inte kan tas upp på nytt. Vare sig man är man dömd eller brottsoffer ska ingen behöva leva under hot att en dom ska kunna ändras.

Det finns undantag finns och det är vid resning, återställande av försutten tid samt klagan över domvilla.

Partnering är en samarbetsform för att skapa ett framgångsrikt projekt med samverkan med en transparent arbetsmiljö där deltagarnas kompetens tas tillvara på bästa sätt.

Penningtvätt innebär att dölja spåren mellan ett brott och de pengar som dras in på brottsligheten. Pengarnas ursprung kan döljas genom exempelvis förvaring eller transport av kontanter för någon annans räkning, användning av andra personers konton, så kallade målvakter eller bil- och fastighetsaffärer.

En rättegång avslutas med pläderingar. Detta kallas med ett annat ord även slutanförande. Bevisningen sammanfattas av åklagaren och försvararen och de argumenterar för sina respektive ståndpunkter. Man brukar slarvigt säga ”slutplädering”, men det är inte helt korrekt.

Praxis beskriver ärenden som har avgjorts av högre instans och finns i de fall där lagtexten inte ger något entydigt svar och olika tolkningar kan förekomma.

När Högsta domstolen avgör en rättslig tvist, kan domstolen fastställa principer och riktlinjer som ska användas för att tolka och tillämpa lagen. Dessa principer kan sedan användas av andra domstolar när de behandlar liknande fall. Detta innebär att ett prejudikat från Högsta domstolen kan ha stor betydelse för rättstillämpningen i Sverige.

Domstolar behöver inte följa prejudikaten, men oftast används de som bindande av lägre instanser när liknande frågor ska avgöras.

Preklusion är ett juridiskt begrepp som innebär att ett rättsförhållande fastställs definitivt eller till exempel förlust av rätten att anropa nytt processmaterial eller en fordran som på rättslig väg upphävs. Rätten fastställer detta slutgiltigt.

När en biträdande jurist arbetar hos en advokat ska det finns en ansvarig advokat som utövar tillsyn över den biträdande juristen. Ansvaret i sig kallas principalansvar och den ansvariga advokaten kallas principal. Om den biträdande juristen bryter mot god advokatsed är det principalen som får svara inför Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Processrätt är ett rättsområde som är indelat i civilprocess, straffprocess och förvaltningsprocess. Dessa reglerar hur en rättegång går till i domstolar och vid skiljedomstolsprövning.

Påföljd är straff som till exempel böter, skadestånd, fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom eller rättspsykiatrisk vård.

Retorik är konsten att uttrycka dig så att du övertygar, att få folk att lyssna på dig och att få andra människor att förstå och ta till sig ditt budskap.

Enligt sexualbrottslagen i Sverige krävs det att en person ger uttryckligt och frivilligt samtycke för att en sexuell handling ska vara laglig. Detta innebär att om en person inte ger samtycke eller inte kan ge samtycke på grund av exempelvis berusning, drogpåverkan eller medvetslöshet, är en sexuell handling olaglig. Samtycke kan vara att man man sagt ja eller på annat sätt aktivt visat att man vill delta.

Servitut är rätten att använda exempelvis en väg eller brunn som hör till en annan fastighet. Ett servitut kan uppkomma genom skriftligt avtal, lantmäteriförrättning eller expropriation dvs tvångsförvärv. Servitutet gäller mellan fastigheterna.

Ett sexualbrott innebär att en person utför en sexuell handling mot en annan person utan deras samtycke eller med hot eller tvång. Sexualbrott är allvarliga brott som kan innefatta olika typer av sexuella handlingar, som exempelvis våldtäkt, sexuellt övergrepp, sexuellt tvång, sexuella trakasserier, sexuellt utnyttjande av personer under 18 år, sexuellt ofredande och koppleri.

 

Skatterätten är lagar och regler inom beskattning som inkomstskatt och moms, men även arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter räknas till skatterätten.

Socialrätten reglerar socialtjänsten och socialförsäkringssystemet som föräldrapenning, barnbidrag, sjukpenning och pension.

Straffrätt beskriver vad som är brottsligt och straffbart och vilken påföljd eller straff ett brott ska få. Detta inkluderar vad som är försök, medverkan eller stämpling till brott. Ett straff är fängelse eller böter medan en påföljd kan vara skyddstillsyn eller villkorlig dom.

Strandskyddet ska långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och skydda naturen samt djur- och växtliv, därför är det till exempel förbjudet att uppföra nya byggnader, gräva, spränga eller göra saker som kan skada naturen.

Särskilt förordnad vårdnadshavare är vanligtvis ett barns föräldrar de som är vårdnadshavare för barnet. Om föräldrarna anses vara olämpliga eller avlider utser tingsrätten en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Toxikologi är vetenskapen om gifter. Exempelvis forskar man på olika kemikaliers påverkan på människor.

Transporträtt är ofta ett flerpartsförhållande som inkluderar utomstående, förutom säljaren och köparen och rör trafiksäkerhet, sjöfart, järnväg, flyg, körkort, parkering, färdtjänst, och kollektivtrafik.

En tvist uppstår när två parter inte kommer överens, och i de fall som parterna inte kan lösa tvisten på egen hand kan tingsrätten ta upp det.

Tvångsmedel är åtgärder för brottsutredande syfte, till exempel gripande, häktning, husrannsakan och kroppsvisitation.

Upphandlingsrätten reglerar hur en offentlig upphandling ska gå till och gäller för myndigheter och offentliga aktörer vid inköp av varor och tjänster

Åklagarmyndigheten har ett utvecklingscentrum i Stockholm, Göteborg samt Malmö. Deras uppgift är bland annat att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden samt rättslig uppföljning och tillsyn som exempelvis överprövningar.

Vattenskyddet är till för att skydda råvattnet, så att vi människor ska kunna ha rent dricksvatten, motverka förorening och hålla god vattenkvalitet för både befintliga och potentiella vattentäkter.

Enligt vattentjänstlagen har kommunerna skyldighet att säkerställa vattenförsörjning och avlopp ur ett långsiktigt perspektiv. Lagen reglerar rättigheter och skyldigheter för kommunen och konsumenten.

Vilandeförklaring är när fortsatta handläggningen av ett mål skjuts upp, till exempel på grund av att ytterligare fakta redovisas eller på grund av att man avvaktar en annan rättegång som kan få betydelse för målet.

En visselblåsare är någon som rapporterar missförhållanden på arbetsplatsen till exempel att någon slår larm om att mutor tagits emot i företaget. Visselblåsaren ska kunna vara anonym och känna sig trygg när denne rapporterar missförhållanden eller fusk.

Vårdnadshavare är en person som är juridisk ansvarig och har den rättsliga vårdnaden för ett barn och ska se till att barnens behov blir tillgodosett och att barnet har det bra. Oftast är detta föräldrarna till barnet.

En rättslig process där en förälder ansöker om att få ensam vårdnad för sitt/sina barn. Detta sker när man anser att den andra föräldern inte är lämplig att ta hand om barnet och tillgodose barnets behov.

Yppandeförbud är ett förbud att berätta för andra vad som sagts vid en förhandling eller förhör om personen har deltagit vid en domstolsförhandling eller har medverkat vid ett polisförhör. Yppandeförbud beslutas av domstol eller åklagare.

 

Övergrepp i rättssak är när någon med våld, hot om våld eller liknande sätt angriper en person på grund av att denne har anmält ett brott eller vittnat i rättegång eller försöker att hindra en person att anmäla brott eller vittna.