Principal och principalansvar

När en biträdande jurist arbetar hos en advokat ska det finns en ansvarig advokat som utövar tillsyn över den biträdande juristen. Ansvaret i sig kallas principalansvar och den ansvariga advokaten kallas principal. Om den biträdande juristen bryter mot god advokatsed är det principalen som får svara inför Advokatsamfundets disciplinnämnd.