Strandrätt, strandskydd

Strandskyddet ska långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och skydda naturen samt djur- och växtliv, därför är det till exempel förbjudet att uppföra nya byggnader, gräva, spränga eller göra saker som kan skada naturen.