Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Advokatsamfundet har utfärdat riktlinjer för användningen av generativa AI-modeller inom advokatverksamhet. Dessa riktlinjer syftar till att säkerställa en etisk och professionell användning av AI-teknik, med särskilt fokus på klientsekretess, dataskydd och juridisk noggrannhet.

Detta är en del av en större insats för att utveckla en omfattande vägledning för advokater om AI-användning, som förväntas vara klar hösten 2024.

Allmänna Råd

 1. Regelefterlevnad:
  • När AI används ska en advokat säkerställa att användningen inte strider mot gällande rätt eller god advokatsed.
  • En advokat måste säkerställa att personuppgifter behandlas korrekt enligt lag och att tredje mans rättigheter inte kränks inklusive immateriella rättigheter och företagshemligheter.
 2. Rådgivningsansvaret:
  • En advokat behöver kritiskt granska resultaten från AI-modeller innan de används i rådgivning.
  • Verifiera källor och säkerställ att lagen följs, även om AI-modellen används som ett hjälpmedel.
 3. Tystnadsplikten, diskretionsplikten och sekretess:
  • Undersök hur AI-tjänster hanterar indata för att säkerställa att sekretess och tystnadsplikt upprätthålls.
  • Var medveten om att indata så som filer med text, bild och ljud, kan bli tillgängliga för utomstående. Flera tjänster läser, sparar, återanvänder eller sprider information.
  • Rådgör med IT-experter och undvik att mata in känslig klientinformation i systemet om sekretesskrav inte kan garanteras.
 4. Principalansvaret och kontorsorganisation:
  • Implementera tydliga riktlinjer för hur AI-modeller får användas av personalen.
  • Uppdatera riktlinjerna regelbundet och följ upp med utbildning för att säkerställa att personalen följer god advokatsed.
  • Säkerställ att tekniska hjälpmedel är anpassade för verksamheten och följer god advokatsed.

Riktlinjerna från Advokatsamfundet betonar att medan AI-teknik kan vara ett kraftfullt verktyg i advokatverksamhet, måste dess användning ske med stor försiktighet och etisk medvetenhet för att upprätthålla förtroendet och integriteten inom juridikens område.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE