Tidigare år har BG Institute i samarbete med Martin Borgeke gett kursen Påföljdsdagen. Denna kursdag har tagit upp och behandlat centrala och viktiga frågor kring påföljdsbestämning. Kursen har nu delats upp på två olika kurser för att vi på så sätt skall kunna fördjupa oss i sådana delar som är särskilt viktiga.

Den ena kursen behandlar frågor kring straffvärde och straffmätning (läs mer om denna kurs här) medan denna kursdag behandlar sådant som har betydelse för valet av påföljd. I båda kurserna kommer även frågor med anknytning till 34 kap. BrB att tas upp.

Kurserna, både envar och tillsammans, syftar till att ge kursdeltagarna både en överblick över regelsystemet och dess tillämpning samt en fördjupning i olika viktiga frågeställningar. Särskild tonvikt läggs vid sådant som har stor praktisk betydelse för påföljdsbestämningen.

Kurserna står var för sig på egna ben. Det är alltså möjligt att med behållning gå bara den ena kursdagen. För att få heltäckande kunskaper inom området bör man dock gå båda kursdagarna

Gällande denna kurs, Val av påföljd, kommer man att ta upp:

Gällande lagstiftning och dess förarbeten gås igenom. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas aktuella rättsfall från HD.

Följande delområden kommer att behandlas.

 • Påföljdernas inbördes stränghet
 • Gemensam påföljd eller uppdelat påföljdsval?
 • Straffvärdets (straffmätningsvärdets) betydelse för påföljdsvalet
 • Inverkan vid påföljdsvalet av tidigare brottslighet (återfall)
 • Brottslighetens art
 • Betydelsen av den tilltalades ungdom
 • Påföljdsbestämningen vid psykisk störning
 • Valet mellan villkorlig dom och skyddstillsyn
 • De särskilda skälen för villkorlig dom respektive skyddstillsyn
 • Skyddstillsyn och fängelse enligt 28 kap. 3 § BrB
 • Tillämpningen av ungdomspåföljderna
 • Ny påföljd efter tidigare dom
 • Bevisbörda och beviskrav

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till advokater, åklagare och domare. För den som tidigare gått kursen Påföljdsdagen utgör dessa båda kurser en fördjupning och en breddning.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Martin Borgeke levererar entusiasm och enorm kunskap

Medarbetare på Din Advokat