En advokat har blivit varnad och ålagd att betala en straffavgift på 10 000 kronor av Advokatsamfundet. Detta beslut grundar sig på att advokaten upprepade gånger lämnade felaktiga uppgifter om antalet utbildningstimmar han hade genomfört under 2021. Detta skriver Dagens Juridik i en artikel.

För att sätta detta i sammanhang så är advokater skyldiga att kontinuerligt upprätthålla och utveckla sin yrkeskompetens enligt Advokatsamfundets stadgar. Detta innebär att advokaterna måste genomgå minst 18 timmar strukturerad utbildning varje år, där högst sex timmar får vara e-utbildning, medan de återstående 12 timmarna måste vara lärarledd utbildning, vilket innebär fysiskt deltagande eller deltagande via livesändning.

Saknade intyg
Advokaten hade endast uppfyllt sex av de krävda 18 timmarna under det året. I sitt svar till samfundet påpekade advokaten att han hade missat att undantaget från utbildningskravet, som infördes under pandemiåret 2020, inte gällde för 2021. Trots detta hade han deltagit i kurser som motsvarade 12 timmars utbildning. Hälften av dessa saknade han emellertid intyg för. När han senare förtydligade vilka utbildningar han gick under 2020 och 2021, insåg han att tre av de fyra kurser han uppgav sig ha gått under 2021 hade ägt rum under 2020.

Varning och straffavgift
Advokatsamfundets disciplinnämnd har nu fastställt att advokaten inte uppfyllde utbildningskravet för 2021. Dessutom ansåg nämnden att advokaten hade lämnat detaljerade uppgifter om att han hade gått fler timmar än vad han senare förklarade sig ha gjort. Genom att upprepade gånger lämna felaktiga uppgifter hade han försvårat Advokatsamfundets tillsyn och allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. Därför har han blivit varnad, och nämnden anser också att det är motiverat att ålägga honom en straffavgift på 10 000 kronor.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE