Börje Leidhammar

Advokat och adj. professor

Advokat och adj. professor Börje Leidhammar driver Advokatfirman Leidhammar AB. Börje är särskilt inriktad på skattemål (t.ex. fasta driftsställen, internprissättning, frågor om rättshandlingars verkliga innebörd, skatteflykt) och EKO-mål (t.ex. skattebrott, bokföringsbrott, trolöshet mot huvudman). Han är sakkunnig för Advokatsamfundet för skatterättsliga frågor. Leidhammar har haft flera framgångar för klienters räkning i bl.a. Högsta förvaltningsdomstolen, se RÅ 2003 not. 210  (begränsad eller obegränsad skattskyldighet) RÅ 2006 ref. 26 (orsakssamband vid eftertaxering) samt HFD 2012 ref. 69 (osanna fakturor).

och har även bakgrund som domare i förvaltningsdomstol och skattedirektör i skatteförvaltningen. Tidigare partner i Ernst & Young och i Wistrand advokatbyrå. Disputerade år 1995 för juris doktorsexamen vid Stockholms universitet på en avhandling om bevisprövning i skattemål och har varit adj. professor i skatteprocessrätt på deltid sedan 1 januari 2000. Börje samarbetar samarbetar med ledande forskare i Sverige och utomlands, bl.a. i European Association of Tax Law Professors. Har även såväl själv som tillsammans med andra författare skrivit rättsvetenskapliga utlåtanden till Skatteverket och domstolar, artiklar, handböcker och lagkommentarer inom sitt ämnesområde, bl.a. årliga kommentarer i tidskriften SkatteNytt till Högsta förvaltningsdomstolens skatteprocessuella avgöranden sedan år 1992.

Börje Leidhammar har även varit expert i regeringens utredning, SOU 2013:62, om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet gällande bl.a. förbudet mot dubbla förfaranden och tredjemansrevisioner. Sedan år 2012 är Leidhammar suppleant och sedan år 2013 ledamot av styrelsen för Sveriges advokatsamfund. Uppdraget är förenat med bl.a. remissarbete för samfundets räkning.

Doktorsavhandlingen behandlar bevisfrågor i skatteförfarandet och lagkommentarer, handböcker, artiklar mm rör frågeställningar såväl i Skatteverket som i domstolarna.

Börje har varit ordförande i Institutet Skatter och rättssäkerhet och är ledamot av Sveriges advokatsamfunds huvudstyrelse där han bl.a. medverkar i samfundets remissarbete.

Börje Leidhammar är just nu aktuell som expert i regeringens utredning om informationsskyldighet för skatterådgivare.

 Image of

Börje Leidhammar föreläser på följande kurser