Sören Öman

Ordförande i Arbetsdomstolen

Sören Öman är ord­förande i Arbets­dom­stolen. Han har lång erfarenhet från Regerings­kansliet, bl.a. Justitie­departemen­tet, och olika offentliga utredningar. Sören Öman har arbetat med och skrivit och föreläst om bl.a. data­skydd, person­uppgifts­lagen (PUL), integritets­skydd i arbets­livet och annars, arbets­rätt, arbets­löshets­för­säkring, yttrande­frihet, offentlighet och sekretess, företags­hemlig­heter, EU-rätt, process­rätt och stiftelse­rätt. Sören Öman anlitas åter­kommande som föredrags­hållare och som skiljeman i allmänna civil­rättsliga och arbets­rättsliga tvister samt för olika ut­red­nings­upp­drag. Han har åter­kommande utgivning på flera olika förlag.


Hur uppfattas Sören av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,67 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,50 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.


Sören Öman är ordförande i Arbets­domstolen sedan december 2015. Dess­för­innan arbetade han som vice ord­förande i Arbetsdomstolen sedan 1996. Han är också ersättare för vice ordföranden i Nämnden mot diskriminering. Sedan 1985 har Sören Öman, med bakgrund som hovrätts­assessor i Svea hovrätt, i princip kontinuerligt arbetat i domstol. Han har med­verkat till ett stort antal väg­ledande av­göranden från högsta instans (151 prejudikat från Arbetsd­omstolen hittills).

 Image of

Sören Öman föreläser på följande kurser

Anställningsskydd | Arbetsrätt
Nya LAS i praktiken – avslutande av anställning
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 20 Apr 2023 Fåtal platser
Livesändning 20 Apr 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 20 Maj 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Anställningsskydd | Arbetsrätt
Det nya anställningsskyddet
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 5.5 timmar

De genomgripande ändringar i anställningsskyddslagen började tillämpas den 1 oktober 2022. De tidigare kraven på saklig grund för en arbetsgivares uppsägning har ersatts av ett krav på sakliga skäl med förarbetsuttalanden om vilka förändringar som är avsedda. Alla arbetsgivare ska få undanta tre personer från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

LÄS MER