Enligt Advokatsamfundets stadgar är advokater skyldiga att upprätthålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens. I samfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater har man slagit fast att det innebär att advokaterna ska genomgå minst 18 timmar strukturerad utbildning per år, varav högst 6 timmar får utgöra e-utbildning.

I december 2020 reviderade Advokatsamfundet stadgarna på så sätt att det förtydligades att direktsända kurser, där deltagarna är närvarande genom olika tekniska lösningar, inte utgör e-utbildning, utan kan tillgodoräknas på samma sätt som traditionella lärarledda kurser med fysisk närvaro.*

Om en advokat genomgår mer än 18 timmars utbildning under ett kalenderår får advokaten överföra maximalt 12 timmar av den överskjutande tiden till nästa år.

För att en e-utbildning ska kunna tillgodoräknas inom ramen för samfundets utbildningskrav ställs ytterligare ett antal krav, bland annat att kursen avslutas med kontrollfrågor. Dessa utgör en kvalitetssäkring som visar att advokaten har förstått innehållet i utbildningen. Svårighetsgraden måste vara på en sådan nivå att frågorna utgör ett reellt test av inhämtad kunskap.

BG Institutes fysiska lärarledda kurser i kurslokal, livesända lärarledda kurser och e-kurser som avslutas med kontrollfrågor följer Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater. För att utbildningen ska godkännas måste den vara yrkesrelaterad, men den behöver inte ha juridiskt innehåll.

Vi genomför årligen över 300 lärarledda kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö varav nästan alla går att delta på såväl i klassrum som via livelänk. Vårt ständigt växande bibliotek av e-kurser med kontrollfrågor uppgår idag till ca 40 st.

*Under 2020 beslutade Advokatsamfundet om ett tillfälligt undantag från utbildningskravet på grund av pandemin. I början av 2021 beslutade samfundet att undantaget endast skulle gälla under 2020. Vidare gäller att högst 12 utbildningstimmar av de utbildningar som en advokat genomgått under kalenderåret 2020 fick överföras till 2021.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE