Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Tvist 11, om kap. 5: Tvisten gäller risken för skador på entreprenaden under entreprenadtiden, särskilt om beställaren har tagit del av entreprenaden i bruk. Publiceras 29/5 2023

Tvist 12, om kap. 5: Tvisten gäller storleken på det vite som entreprenören ska betala. Publiceras 5/6- 2023

Tvist 13, om kap. 5: Tvisten gäller storleken på den ersättning för hinder som beställaren ska betala. Publiceras 12/6- 2023

Tvist 14, om kap. 5: Tvisten gäller ansvar för fel som framträder under garantitid. Publiceras 19/6- 2023

Tvist 15, om kap 5: Tvisten gäller ansvar för fel som framträder efter garantitiden. Publiceras 26/6- 2023

Tvist 16, om kap. 5: Tvisten gäller skada på entreprenaden som ett fel påstås ha orsakat (dvs. viss följdskada till fel) eller skada på motpartens arbete genom vårdslöshet vid utförande av eget arbete. Publiceras 3/7- 2023

Tvist 17, om kap. 5: Tvisten gäller andra skador än skadorna i tvist 16 som ett fel eller vårdslöshet påstås ha orsakat. Publiceras 10/7- 2023

Tvist 18, om kap. 5: Tvisten gäller ansvaret för skada som drabbar tredje man. Publiceras 7/8 2023

Tvist 19, om kap. 5: Tvisten gäller underrättelseskyldighet om fel eller skada på grund av fel. Publiceras 14/8- 2023

Tvist 20, om kap. 5: Tvisten gäller rätten till avhjälpande, rätten till avhjälpandeersättning och rätten till värdeminskningsavdrag. Publiceras 21/8- 2023

Tvist 21, om kap. 5: Tvisten gäller preklusion av skadeståndsanspråk. Publiceras 28/8- 2023

Tvist 22, som har samband med AB 04 kap. 5: Tvisten gäller om beställaren kan få ersättning av entreprenörens underentreprenör på utomobligatorisk grund för skador på beställarens egendom, orsakade av underentreprenörens culpa. Publiceras 4/9- 2023

 

Tillbaka till 32 tvister om AB 04

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE