Anhängiggöra

En ansökan, tex om stämning, lämnas till domstol eller att man väcker talan genom ett överklagande.