Compliance

Finansiell regelefterlevnad, hur väl lagar och regler följs. En regelansvarig person inom finans- och försäkringsbranschen har ansvar för att företagets verksamheten följer lagar och regler.