Compliance

Compliance är finansiell regelefterlevnad, det vill säga hur väl lagar och regler följs. En regelansvarig person inom finans- och försäkringsbranschen har ansvar för att företagets verksamheten följer lagar och regler.