Diskriminering

Lagens definition av diskriminering är att någon behandlas orättvist eller kränks. Detta ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna som är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.