Nöjdförklaring

En nöjdförklaring är en överenskommelse mellan två parter i en rättslig tvist där den ena parten godtar att dra tillbaka sitt krav eller sin talan i utbyte mot någon form av ersättning från den andra parten. Det kan också ske i situationer där parterna når en överenskommelse för att undvika en rättslig process.