Vattentjänstlagen

Enligt vattentjänstlagen har kommunerna skyldighet att säkerställa vattenförsörjning och avlopp ur ett långsiktigt perspektiv. Lagen reglerar rättigheter och skyldigheter för kommunen och konsumenten.