20 % på din första kurs med koden nykund20

Från AB 04:

Kontraktsarbetena och kontraktshandlingarna

§ 1 Omfattningen av kontraktsarbetena bestäms av kontraktshandlingarna.

Kontraktsarbete: arbete som enligt kontraktshandlingarna ingår i entreprenörens åtagande.

Kontraktshandlingar: kontrakt jämte handlingar som är fogade till detta eller som i någon av dessa är angivna som gällande för kontraktsarbetena.

Kontrakt: Handling som undertecknats av parterna och som utvisar deras överenskommelse. Exempel på kontrakt är – utöver handling som rubricerats som kontrakt – uppgörelseprotokoll och beställningsskrivelse som undertecknats av parterna och som utvisar parternas överenskommelse.

 

Motstridiga uppgifter

§ 3 Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat:

1 kontrakt

2 ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter

3 AB 04

4 beställning

5 anbud

6 särskilda mät- och ersättningsregler

7 à-prislista eller prissatt mängdförteckning

8 kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgi-vande

9 administrativa föreskrifter

10 ej prissatt mängdförteckning

11 beskrivningar

12 ritningar

13 övriga handlingar.

Vid motstridighet mellan uppgift om antal i mängdförteckning och uppgift i övrigt förfrågningsunderlag skall kontraktsarbetenas omfattning dock bestämmas till det antal som anges i förteckningen.

 

Kommentar till kapitel 1 § 3

Om beställaren i sina administrativa föreskrifter intar bestämmelser som skiljer sig från vad som anges i AB 04, s.k. särregleringar, måste dessa vara tydliga för att gälla före AB 04. För såväl fasta bestämmelser som täckbestämmelser (se förordet) gäller att en särreglering uppfyller kravet på tydlighet om särregleringen i sig är tydlig och om den återfinns under rätt kod och rubrik i de administrativa föreskrifterna. För att en ändring av en fast bestämmelse skall anses vara tydlig krävs därutöver att hänvisning görs till den i en sammanställning i de administrativa föreskrifterna över ändringar i förhållande till AB 04. I en sådan hänvisning skall anges under vilken kod och rubrik som ändringen återfinns.

Om en mängduppgift för viss post i mängdförteckningen har utelämnats och tydlig hänvisning inte gjorts till annat ställe i förfrågningsunderlaget, skall mängden normalt anses vara noll. Om en mängduppgift beträffande väsentlig del av åtagandet saknas i mängdförteckningen, exempelvis pannan i ett värmeverk, kan dock bestämmelsen i § 2 om att kontraktshandlingarna kompletterar varandra vara tillämplig.

Mängdförteckning: förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet. En mängdförteckning kan exempelvis omfatta mängder av arbetsprestationer, hjälpmedel eller varor.

 § 4 Om det i en och samma handling eller i en och samma grupp av handlingar enligt § 3 i detta kapitel, förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, skall den uppgift eller föreskrift gälla som medför lägsta kostnad för entreprenören, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

§ 5 Måttuppgifter, som angetts med siffror eller bokstäver och som inte är uppenbart felaktiga, gäller före skalmått.

 

Från förordet:

I AB 04 har genom s.k. täckbestämmelser lämnats öppet för parterna att avtala om en annan reglering än den som framgår av AB 04. Dessa markeras med formuleringen ”om inte annat föreskrivits” eller motsvarande. Paragrafer som innehåller täckbestämmelser markeras med *. Övriga bestämmelser är s.k. fasta bestämmelser.

Indelningen i täckbestämmelser och fasta bestämmelser är således viktig.

För ändring av fast bestämmelse krävs dels att ändringen finns under rätt kod och rubrik i AF, dels att hänvisning görs i nämnda sammanställning till den koden och rubriken. Sammanställningen tas in under kod AFC 111.

Det förekommer inte sällan att detta missas.

T.ex.: Om beställaren inte vill ansvara för en viss uppgift i kontraktshandlingarna (jfr 1:6, som är en fast bestämmelse om strikt ansvar för uppgift), krävs alltså att detta inte missas.

 

Tillbaka till 32 tvister om AB 04

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE