Tvisten gäller om entreprenören har rätt till ersättning för forcering.  

Från AB 04:

Forcering

§ 6 För att undvika eller minska en förlängning av kontraktstiden är entreprenören skyldig att vidta åtgärd (forcering) på beställarens bekostnad, som entreprenören kan utföra utan att väsentlig olägenhet åsamkas honom. Sådan forcering skall beställas skriftligen innan åtgärden påbörjas.

Om beställaren inte medger tidsförlängning och entreprenören trots det väljer att vidta forcering för att undvika eller minska förlängning, har entreprenören rätt till ersättning för forceringen om det visar sig att entreprenören varit berättigad till förlängning av kontraktstiden.

Entreprenören skall innan forcering enligt andra stycket påbörjas skriftligen underrätta beställaren om detta med angivande av beräknad kostnad för forceringen. Om beställaren efter sådan underrättelse medger tidsförlängning får entreprenören inte vidta ytterligare forcering på beställarens bekostnad.

 

Första stycket avser fallet att entreprenören kräver och är berättigad till förlängning av kontraktstiden.

Andra stycket avser fallet att entreprenören kräver förlängning, beställaren motsätter sig kravet och det i det läget ännu är oklart om rätt till förlängning finns.

Forcering enligt andra stycket benämns oenighetsforcering.

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE