Tvisten gäller risken för skador på entreprenaden under entreprenadtiden, särskilt om beställaren har tagit del av entreprenaden i bruk.

Från AB 04:

Ansvar under entreprenadtiden

§ 1 Entreprenören ansvarar under entreprenadtiden för skada på ej avlämnad del av entreprenaden.

 Entreprenören ansvarar dock inte för skada på entreprenaden som beror på beställaren.

 

Entreprenören ansvarar – hjälpmedel undantagna – inte heller för skada på entreprenaden som beror på krig, terrorhandling, uppror, naturkatastrof eller liknande omständighet.

Hjälpmedel: anordningar som erfordras för entreprenadens utförande samt transporter. Exempel på hjälpmedel är maskiner, redskap, ställningar, bodar, formvirke och instrument.

 

§ 2 Beställaren har rätt att efter samråd med entreprenören under entreprenadtiden ta ej avlämnad del av entreprenaden i bruk, men ansvarar därvid för skada på entreprenaden på grund av brukandet samt för ökade kostnader för entreprenadens utförande och färdigställande.

 

Paragraferna reglerar bara vem av parterna som ska bära risken för att entreprenaden skadas. Vilka konsekvenser det får att risken hamnar på en av parterna framgår av andra regler. Se ”Skadorna på Läckebys arbeten” NJA 2013 s. 271 p. 10.

Tillexempel: Om arbetena blir försenade på grund av avhjälpande av skador som entreprenören bär risken för, kan entreprenören åläggas förseningsvite (om det inte finns rätt till tidsförlängning enligt 4:3 p. 5).

Att entreprenören ska ha allriskförsäkring för skador på entreprenaden framgår av 5:22 st. 2.

För att beställaren ska bära risken enligt § 1 st. 2. eller § 2 måste entreprenören göra klart mera sannolikt att ”skadan beror på beställaren” (§ 1 st. 2) eller att det rör sig om ”skada på grund av brukandet” (§ 2) och inte något annat.

Om beställaren önskar att entreprenören ska avhjälpa en skada som beställaren bär risken för, kan beställaren föreskriva ÄTA-arbete.

I vilken utsträckning beställaren kan göras skadeståndsansvarig i fall som avses i § 1 st. 2 och § 2 bedöms enligt 5:11, som jag återkommer till. I fall som avses i förstnämnda regel kan i stället 5:9, som jag också återkommer till, vara aktuell.

 

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE