Tvisten gäller storleken på det vite som entreprenören ska betala.  

Från AB 04:

Vite vid försening

§ 3 För varje påbörjad vecka varmed entreprenören överskrider kontraktstiden eller den ändrade tid för färdigställandet som skall gälla enligt kapitel 4 § 2 eller 3, skall han betala vite enligt kontraktshandlingarna. Vite kan även avtalas för överskridande av den tid som bestämts för utförande av viss del av entreprenaden. Om vite avtalats är beställaren därutöver inte berättigad till skadestånd för förseningen.

Om beställaren före färdigställandet har tagit entreprenaden eller del därav i avsett bruk, skall vitet jämkas i skälig mån. Jämkning skall även göras om beställaren har haft en icke oväsentlig ekonomisk nytta av annat ibruktagande av entreprenaden eller del därav.

Anspråk på vite skall framställas skriftligen till motparten senast tre månader efter entreprenadens godkännande. Anspråk på vite är förfallet, om det inte framställs skriftligen i rätt tid.

 

Kommentar till kapitel 5 § 3

Vitesbeloppet bestäms normalt som en procentsats av kontraktssumman. Vid löpande räkning är den ordningen inte möjlig. I sådant fall kan vitet bestämmas till ett visst belopp att utgå för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraktsarbetena blivit fördröjt. På motsvarande sätt kan ett visst belopp anges för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av viss del av entreprenaden blivit fördröjt.

Vitet är ofta 0,5-1 procent av kontraktssumman, dock maximalt 10 procent.

Att inte bara entreprenören utan också en sidoentreprenör är försenad, medför inte att entreprenören befrias från vitet, se NJA 2012 s. 597 (Fortumdomen).

Om slutbesiktning inte har skett, har entreprenaden inte ”godkänts”. Frågan är då när preskriptionstiden börjar löpa. 7:12 st. 7: ”Om inte slutbesiktning verkställs inom föreskriven tid på grund av beställarens underlåtenhet anses entreprenaden godkänd och avlämnad från den dag då besiktning rätteligen skulle ha verkställts”.

”Den uteblivna slutbesiktningen” NJA 2015 s. 862 avser ABT 94, som saknade motsvarighet till 7:12 st. 7 och därför inte är styrande, se Svea hovrätts dom 2021-06-28 i mål T 4117-19.

Att förfallet anspråk på vite ibland kan användas till kvittning, se tvist 21.

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE