Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Tvisten gäller ansvar för fel som framträder under garantitid.

Från AB 04:

Ansvar under garantitid

§ 5 Entreprenören ansvarar för fel som framträder under garantitid.

Kommentar till kapitel 5 § 5

En garanti i AB 04:s bemärkelse innebär en skyldighet för entreprenören att avhjälpa de fel som framträder under garantitiden. Entreprenören ansvarar dock inte för sådant som beror på felaktig projektering, bristande underhåll, felaktig skötsel eller förslitning.

Om entreprenören har uppfattningen att han inte ansvarar för påtalat fel åligger det entreprenören att visa, att han utfört entreprenaden kontraktsenligt eller göra sannolikt att det påtalade felet beror på felaktig projektering, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till beställaren.

Fel: avvikelse som innebär att en del av en entreprenad inte utförts alls eller inte utförts på kontraktsenligt sätt.

 

Bara fel som ”framträder” under garantitid är garantifel. Felet ska alltså ha förelegat vid slutbesiktning men varit dolt. Jag återkommer till fel som inte var dolt.

Felfrihet kräver att utförandet sker dels i överensstämmelse med entreprenadhandlingarna, dels ”fackmässigt” (2:1). AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning) för tekniska arbeten (bl.a. AMA Hus, AMA Anläggning) kan – även om hänvisning till AMA inte finns i entreprenadhandlingarna – få betydelse, nämligen vid bedömningen av om utförandet är fackmässigt, se NJA 1997 s. 44.

Rättsfall i fråga om fel föreligger: ”Restaurang Pelé” NJA 2002 s. 630, NJA 2013 s. 1174 (inte AB utan dispositiv rätt), NJA 2015 s. 3, NJA 2015 s. 110 (enstegstätad fasad, inte AB utan ABS 95, totalentreprenad, konsumentförhållande).

Beställaren har bevisbördan för den fysiska avvikelsen. Entreprenören har bevisbördan för vad den fysiska avvikelsen beror på (se ovan). Om dessa bevisbördor, se Ingvarson och Eickhoff i SvJT 2022 s. 830 ff.

 

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE