Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Tvisten gäller underrättelseskyldighet om fel eller skada på grund av fel.

Från AB 04:

Underrättelseskyldighet

§ 15 Beställaren skall utan dröjsmål skriftligen underrätta entreprenören då han, efter det att entreprenaden eller en del av den avlämnats eller tagits i bruk, upptäcker fel eller skada på grund av fel.

Beställaren är ersättningsskyldig för den merkostnad som för sent framförd underrättelse orsakat entreprenören. Sådan ersättningsskyldighet föreligger också om beställaren borde ha upptäckt fel eller skada tidigare än vad som faktiskt skett.

 

Underrättelseskyldighet kan alltså uppkomma redan före godkänd slutbesiktning (dvs. avlämnande), om tidigare ibruktagande har skett. Den kan annars uppkomma efter avlämnande. Men då gäller den inte fel som har upptäckts redan vid godkänd slutbesiktning eller tidigare men inte upptagits i besiktningsprotokollet.

Den gäller under hela ansvarstiden, dvs. under 10 år efter avlämnande.

Regeln medför inte preklusion, bara skyldighet att ersätta merkostnad.

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE