Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Från AB 04:

 

Ansvar för uppgifter

§ 6 För riktigheten av uppgifter, undersökningsmaterial och tekniska lösningar ansvarar den part som tillhandahållit dem. Detsamma gäller utsättning som en part tillhandahållit.

Motpartens godkännande inskränker inte ansvaret enligt föregående stycke.

Beställaren förutsätts i förfrågningsunderlaget ha lämnat de uppgifter som kan erhållas vid en fackmässig undersökning av den fastighet eller del av fastighet som berörs av kontraktsarbetena.

 

Förutsättningar

§ 7 Entreprenören förutsätts innan anbud lämnas ha skaffat sig den kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse för bedömningen av vad som erfordras för kontraktsarbetenas utförande och som kan erhållas genom besök på platsen. Härigenom inskränks inte beställarens ansvar enligt § 6 i detta kapitel.

Arbetsområdet skall vid entreprenörens övertagande förutsättas befinna sig i det skick som det hade då entreprenören lämnade anbud. Om annat arbete skall utföras inom arbetsområdet innan entreprenaden påbörjas skall arbetsområdet vid entreprenörens övertagande förutsättas vara i det skick det kunnat antas befinna sig i efter det att ifrågavarande arbete utförts.

Arbetsområde: område som under entreprenadtiden står till entreprenörens disposition för entreprenadens utförande.  

 

Kommentar till kapitel 1 §§ 6 och 7

Entreprenörens undersökning omfattar endast sådana uppgifter om förhållanden som kan erhållas genom besök på platsen. Entreprenören är inte skyldig att utföra demontering, förstörande åtgärder eller markundersökningar.

Entreprenören har i anbudsskedet rätt att utgå från att beställarens projektering bygger på en fackmässigt utförd undersökning av den fastighet eller del av fastighet som berörs av kontraktsarbetena. Exempelvis har entreprenören rätt att utgå från att asbest inte förekommer och asbestsanering således inte ingår i kontraktsarbetena om detta ej angetts i förfrågningsunderlaget.

 

Fackmässig bedömning

§ 8 Saknas vid tiden för avgivande av anbud uppgifter som avser arbetsområdet eller det område som berörs av entreprenaden skall förhållandena antas vara sådana som kunnat förutsättas vid en fackmässig bedömning.

 

Kommentar till kapitel 1 § 8

Bestämmelsen avser endast uppgifter om förhållanden som föreligger vid tidpunkten för anbudets avgivande. Den gäller således inte för senare inträffade händelser.

 

Ansvaret för uppgifter klargörs av ”Lulebo” NJA 2009 s. 388. Där framgår följande.

Entreprenören hade tillhandahållit en olämplig konstruktionsritning efter vilken takkupor hade byggts.

Enligt kap. 1 § 6 AB 04 svarar den part som tillhandahållit bl.a. uppgifter för riktigheten av dessa. Motpartens godkännande befriar inte parten från detta ansvar.

Bestämmelsen är tillämplig på den part som tillhandahållit uppgiften etc., vare sig parten är beställaren eller entreprenören. Ansvaret är strikt. Om det är beställaren som lämnat uppgiften, t.ex. att grunden utgörs av sand, kan uppgiften naturligtvis vara ”oriktig”, och entreprenören har då rätt till ersättning för tilläggsarbeten som föranleds av att han inte räknat med dessa vid sitt anbud.

Om entreprenören projekterat en konstruktion som är olämplig, faller det sig inte alldeles naturligt att säga att konstruktionen utgör en ”oriktig” uppgift etc. Men en olämplig konstruktion är inte en ”riktig” handling i bestämmelsens mening.

En entreprenör som gjort en konstruktion svarar därför som utgångspunkt för dess lämplighet, även om det valda standardavtalet är AB 72 med dess rena utförandeansvar. Eftersom ett godkännande inte befriar den part som tillhandahållit uppgiften etc., krävs det att motparten tydligt övertagit ansvaret för att parten skall vara befriad från sitt ansvar enligt den nu behandlade bestämmelsen (jfr Kommentaren till ABT 74 s. 9 enligt vilken det krävs en uttrycklig reservation).

 

Ansvaret för förhållanden klarläggs av NJA 2015 s. 3 (Gotlandsdomen). Där framgår följande.

En entreprenör stötte på hårt kalkberg som mudderverket inte klarade av. Sprängningsarbeten, som entreprenören inte hade räknat med, krävdes.

Av Motiv AB 65 (s. 48 f.) framgår bl.a. att avsikten är att den fackmässiga bedömningen ska vara objektiv och grundad på de kunskaper som en fackman har. Vid bedömningen ska man beakta samtliga relevanta omständigheter som objektivt kan konstateras. Bland sådana omständigheter nämns innehållet i förfrågningsunderlaget och erfarenheter som vunnits eller kan vinnas genom besök på platsen (jfr kap. 1 § 7).

I kap. 1 § 8 behandlas fallet att uppgifter helt saknas om ett visst förhållande, dvs. att förfrågningsunderlaget och andra informationskällor inte ger någon vägledning alls för anbudsgivaren. Bestämmelsen är tillämplig även när det finns uppgifter men dessa är oklara eller ofullständiga.

Kap. 1 § 8 har ett nära sakligt samband med bestämmelserna i kap. 1 § 6 och § 7.

Uttrycket ”fackmässig” förekommer i flera bestämmelser i AB 04 och behandlar olika situationer. Begreppet kan därför inte ges en enhetlig innebörd, utan vad som är fackmässigt måste avgöras mot bakgrund av den aktuella bestämmelsens syfte och de krav som kan ställas på den berörda parten. Den närmare innebörden av vad som kan anses fackmässigt avgörs slutligt av omständigheterna i det enskilda fallet.

Regleringen i AB 04 syftar till ett rationellt och kostnadseffektivt genomförande av byggprojekt. Genom konkurrens mellan olika anbudsgivare som utgår från ett kalkylerbart förfrågningsunderlag ska beställaren få anbud som är jämförbara.

Ett fylligt förfrågningsunderlag ger en god grund för anbudsgivarens bedömningar av förhållandena på platsen. Om förfrågningsunderlaget i stället är magert ökar utrymmet för olika bedömningar, som var och en kan anses som fackmässig.

Entreprenören har då rätt att utgå från den bedömning av förhållandena som leder till den lägsta kostnaden för kontraktsarbetena. Höga anbud som kan vara prisdrivande motverkas av att entreprenören inte ska beakta sådant som inte redovisas i handlingarna. Vid anbudsgivningen bör alltså inte osäkra förhållanden prissättas till nackdel för bägge parter.

En fackmässig bedömning enligt kap. 1 § 8 innefattar en genomgång av tillgängligt underlag, varvid de risker som kan påverka utförandet av kontraktsarbetena ska identifieras. Ett led i denna genomgång är att överväga sannolikheten för att ett visst förhållande föreligger som kan påverka valet av arbetsmetod och därmed även kostnaderna för kontraktsarbetena.

Det krävs då inte att anbudsgivaren ska beakta alla risker som är tänkbara i den aktuella situationen. I kravet på fackmässighet kan alltså inte tolkas in att anbudsgivaren ska förutsätta ett visst förhållande, som kan medföra högre kostnader för utförandet av kontraktsarbetena, enbart av det skälet att bedömningsunderlaget indikerar att förhållandet möjligen föreligger.

Av samma skäl ska anbudsgivaren inte heller behöva utgå från att ett visst förhållande föreligger, när sannolikheten är ungefär densamma för förhållandets existens som för dess icke-existens. Däremot blir läget annorlunda om det är troligt att förhållandet föreligger. Då ska anbudsgivaren vid en fackmässig bedömning beakta det aktuella förhållandet.

 

Tillbaka till 32 tvister om AB 04

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE