Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Tvisten gäller preklusion av skadeståndsanspråk.

Från AB 04:

Skadeståndsanspråk

§ 20 Anspråk på skadestånd skall framställas skriftligen till motparten

1 om skadan framträtt under entreprenadtiden, senast tre månader efter dess utgång

2 om skadan framträtt under garantitiden, senast tre månader efter dess utgång

3 om skadan framträtt efter garantitidens utgång, senast tre månader efter det att skadan framträtt

4 om anspråk på skadestånd grundas på krav från någon som part har avtal med avseende entreprenaden, senast inom tre månader från utgången av de i p. 1–3 angivna fristerna

5 om anspråk på skadestånd grundas på krav från någon annan än de som avses i p. 4, senast tre månader efter att kravet mottagits.

 

Anspråk på skadestånd är förfallet, om det inte framställs skriftligen i rätt tid.

 § 21 Oavsett vad som föreskrivs i § 3 och § 20 i detta kapitel har part kvittningsvis rätt att framställa anspråk på vite eller annat skadestånd inom en månad efter det att motparten har framställt krav på skadestånd eller annan fordran med anledning av entreprenaden.

 

Entreprenadtiden upphör när entreprenaden godkänns vid slutbesiktning. Garantitiden börjar löpa samma dag.

Skadeståndskrav enligt § 20 har ofta formen av regresskrav från försäkringsbolag, eftersom skadorna normalt omfattas av försäkring, exempelvis fastighetsförsäkring eller entreprenadförsäkring.

Skada på entreprenaden som medför avhjälpadeskyldighet (jfr tvist 11) faller utanför § 20. Här avses skador som vid slutbesiktning skulle klassificeras som fel, om de inte avhjälptes; sådana skador medför avhjälpandeskyldighet.

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE