Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Tvisten gäller om beställaren kan få ersättning av entreprenörens underentreprenör på utomobligatorisk grund för skador på beställarens egendom, orsakade av underentreprenörens culpa.

Svaret på frågan finns inte i AB 04.

Att entreprenören i förhållande till beställaren svarar för underentreprenörens culpa framgår av 5:12.

Men om entreprenören har gått i konkurs eller en ansvarsbegräsning gäller i förhållandet mellan beställaren och entreprenören, kan beställaren ha önskemål om att kräva underentreprenören på utomobligatorisk grund (dvs. ”hoppa i kontraktskedjan”).

NJA 2007 s. 758:  ”Med reservation för fallet att underentreprenören åsidosatt en särskild säkerhetsförpliktelse, med beställaren som skyddsobjekt, och fallen att underentreprenören handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst, varvid ansvarsbegränsningarna i 5:14 AB 92 inte gäller, leder en sammanvägning av det anförda till slutsatsen, att en hänvisning till AB 92 i ett avtal mellan en beställare och en entreprenör medför att beställaren inte har rätt till ersättning från en underentreprenör på utomobligatorisk grund.”

Reservationen om säkerhetsförpliktelsen kommer från NJA 1986 s. 712, där hopp i kontraktskedjan tilläts.

Men: Normalt saknas hinder mot att göra hopp i kontraktskedjan. I NJA 2014 s. 760 p. 12 uttalar HD:  ”Har vid en kontraktskedja parten i det främre ledet råkat ut för en sakskada, kan han – på utomobligatorisk skadeståndsrättslig grund vända sig direkt mot ett bakre led som vårdslöst har orsakat skadan, om inte något annat följer av en särskild rättsregel eller föranleds av avtal.”

Anta att entreprenören vid en totalentreprenad har anlitat en konsult för projekteringen, varvid ABK 09 har använts. Om projektören orsakat beställaren sakskada genom culpös projektering, kan beställaren hoppa i kontraktskedjan och kräva skadestånd av projektören? Begränsar NJA 2007 s. 758 också denna möjlighet, eller öppnar NJA 2014 s. 760 för krav mot projektören? Oklart, men det mesta talar för att kravet kan föras.

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE