Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Tvisten gäller preskription av entreprenörens fordringar avseende entreprenaden eller av beställarens krav på kreditering för avgående arbete.

Från AB 04:

Preskriptionstid

§ 19 För entreprenörens fordringar avseende entreprenaden gäller en preskriptionstid om sex månader räknat från entreprenadens godkännande. Om entreprenören kan visa att han inte känt till eller bort känna till sin fordran, räknas preskriptionstiden om sex månader från den tidpunkt då han först borde ha känt till sin fordran.

För entreprenörens fordringar till den del de avser kontraktssumman eller mervärdesskatt gäller dock en preskriptionstid om två år räknat från entreprenadens godkännande. För arbeten utförda efter entreprenadtidens utgång räknas preskriptionstiden om två år från det att arbetena utförts.

Efter preskriptionsavbrott gäller en preskriptionstid om två år.

I övrigt gäller preskriptionslagen (1981:130).

§ 20 Beställarens fordran på entreprenören för arbete, som beställaren tillhandahållit under entreprenadtiden, jämte beställarens krav på kreditering för avgående arbete, preskriberas sex månader efter entreprenadens godkännande.

Efter preskriptionsavbrott gäller en preskriptionstid om två år.

I övrigt gäller preskriptionslagen (1981:130).

 

Om slutbesiktning inte har skett, har entreprenaden inte ”godkänts”. Frågan är då när preskriptionstiden börjar löpa. 7:12 st. 7: ”Om inte slutbesiktning verkställs inom föreskriven tid på grund av beställarens underlåtenhet anses entreprenaden godkänd och avlämnad från den dag då besiktning rätteligen skulle ha verkställts”.

”Den uteblivna slutbesiktningen” NJA 2015 s. 862 avser ABT 94, som saknade motsvarighet till 7:12 st. 7 och därför inte är styrande, se Svea hovrätts dom 2021-06.28 i mål T 4117-19.

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE