Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Tvisten gäller om slutbesiktning gjorts på rätt sätt och om besiktningsmannens slutsatser är riktiga.

Från AB 04:

Besiktningens genomförande

§ 11 Vid besiktning skall med noggrant iakttagande av parternas rätt undersökas och bedömas i vad mån entreprenaden eller en del av den uppfyller kontraktsenliga fordringar. Besiktningsmannen skall upprätta ett besiktningsutlåtande. Fel som vid tiden för besiktningen finns på den besiktigade delen av entreprenaden skall antecknas i utlåtandet.

Godkännande och avlämnande

§ 12 Vid slutbesiktning skall besiktningsmannen godkänna entreprenaden om det inte föreligger fel. Fel av mindre betydelse som förekommer i begränsad omfattning får dock inte hindra att entreprenaden godkänns.

Besiktningsmannen skall vid slutbesiktningen avgöra om skriftlig dokumentation som upprättats av entreprenören och som visar att en del av entreprenaden är kontraktsenligt utförd utgör tillräckligt underlag för bedömningen av delen i fråga.

Slutbesiktningen skall avslutas med ett slutsammanträde varvid besked i godkännandefrågan skall lämnas. Efter godkännande vid slutbesiktning är entreprenaden avlämnad. Godkännandet gäller med verkan från dagen för slutsammanträdet.

Om entreprenaden inte godkänns skall besiktningsmannen föreskriva fortsatt slutbesiktning.

Om entreprenaden vid slutbesiktningen uppenbarligen inte är så färdigställd att den kan godkännas får besiktningsmannen avbryta besiktningen och föreskriva ny slutbesiktning.

Om entreprenaden inte godkänns eller besiktningen avbryts skall besiktningsmannen i sitt utlåtande ange skälen för beslutet.

Om inte slutbesiktning verkställs inom föreskriven tid på grund av beställarens underlåtenhet anses entreprenaden godkänd och avlämnad från den dag då besiktning rätteligen skulle ha verkställts.

Om parterna avtalat om att avlämnandet skall genomföras på annat sätt än genom slutbesiktning anses entreprenaden godkänd och avlämnad när förutsättningarna för godkännande enligt avtalet är uppfyllda.

 

Kommentar till kapitel 7 § 12

Frågan om i vilken omfattning och på vilket sätt besiktningen skall genomföras får bedömas utifrån förutsättningarna i det aktuella projektet.

För att säkra ett kontraktsenligt genomförande av entreprenaden träffar parterna ofta överenskommelse om former för kvalitetsstyrning av projektet, innefattande exempelvis krav på verifikationer och intyg under genomförandet. Om entreprenören därvid skriftligen intygar att viss del av entreprenaden är kontraktsenligt utförd, kan detta påverka besiktningsförfarandet. Om ett fel konstateras i en sådan del, som innebär en avvikelse i förhållande till uppgifterna i det lämnade intyget, är felet att anse som ett dolt fel.

Besiktningsutlåtande

§ 13 Fel som enligt besiktningsmannen föreligger, liksom anmärkningar som beställaren har påtalat men som enligt besiktningsmannens mening ej utgör fel, skall antecknas i utlåtandet. Om besiktningsmannen anser att entreprenaden i något avseende är bristfällig trots att den är kontraktsenligt utförd, skall detta anmärkas med angivande av skälen för detta. Om besiktningsmannen finner skäl till anmärkningar av annat slag, är han oförhindrad att notera detta i utlåtandet.

I besiktningsutlåtandet får fel inte antecknas utan att part fått tillfälle att yttra sig om detta.

Om fel som avses i kapitel 5 § 18 föreligger, skall besiktningsmannen efter att ha hört parterna i utlåtandet ange i vilken utsträckning han anser entreprenören vara skyldig att avhjälpa felet samt den nedsättning av entreprenadsumman som föranleds av vad som kommer att kvarstå av felet.

Om särskild utredning behövs rörande fel, skall sådan efter parternas hörande verkställas och tillställas parterna utan dröjsmål. I besiktningsutlåtandet skall anges om och i vilket avseende särskild utredning kommer att verkställas. Besiktningsmannen skall ta ställning till utredningen.

Besiktningsutlåtandet skall tillställas parterna utan dröjsmål och senast inom tre veckor efter besiktningen.

Utlåtande från överbesiktning skall avges utan dröjsmål.

 

BKK har gett ut ”Entreprenadbesiktning. BKK:s handledning för besiktning enligt AB 04 och ABT 06 (2011).

Godkännande eller underkännande av entreprenaden vid slutbesiktning har stor betydelse, inte minst för frågan om förseningsvite.

Om vad som avses med fel, se tvist 14.

Rekvisitet ”fel av mindre betydelse som förekommer i begränsad omfattning” är därmed ofta relevant. Enligt BKK:s handledning gäller att fel som – i sig eller vid avhjälpande – medför att användbarheten inskränks eller som kan innebära säkerhetsrisker, hindrar godkännande.

Part som vill ha besiktning överprövad kan påkalla överbesiktning (§ 6; skriftligen inom tre veckor efter det att parten har fått del av besiktningsutlåtandet).

Oavsett om överbesiktning har gjorts eller inte kan part få besiktning överprövad i den ordning som gäller för tvister (§ 16; bara tioårspreskription gäller).

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

 

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE