Från AB 04:

Entreprenadens utförande

§ 1 Entreprenaden skall utföras i överensstämmelse med entreprenadhandlingarna. Om kvalitetsangivelse i visst avseende inte lämnats, skall arbetet i detta avseende utföras i klass med entreprenaden i övrigt.

Entreprenaden skall utföras fackmässigt. Detta inskränker inte beställarens ansvar enligt kapitel 1 § 6.

Entreprenad: kontraktsarbeten jämte förekommande ÄTA-arbeten.

Arbete: arbetsprestation, hjälpmedel, material och varor. Arbetsprestation innefattar även handhavande av material och varor.

Entreprenadhandlingar: Kontraktshandlingar jämte handlingar som tillkommer från kontraktets tecknande och intill garantitidens början och som enligt kontraktshandlingarna eller senare överenskommelser skall gälla för entreprenaden.

ÄTA-arbeten

§ 3 Entreprenören är, om inte annat följer av författning, berättigad och skyldig att under entreprenadtiden utföra sådana ÄTA-arbeten som föreskrivs av beställaren.

ÄTA-arbete: Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående arbete.

Beställning av ÄTA-arbete

§ 6 ÄTA-arbete enligt § 3 i detta kapitel skall beställas skriftligen innan det påbörjas. Kravet på skriftlig beställning är uppfyllt, om beställaren överlämnar ritning eller annan handling som innefattar ÄTA-arbete till entreprenören.

Skrifligen: Information som kan läsas och lagras.

3:3 st. 2: Mellan parterna är krav på skriftlighet uppfyllt genom anteckning i protokoll från byggmöte.

 

Angående omfattningen av kontraktsarbetena, se tvist 1 och 2. I fråga om dels omfattningen av entreprenaden, dels kvalitet vid utförandet, se § 1. Om vad som är avvikelse från allt detta, se tvist 14.

Handlingar som tillkommer har företräde framför kontraktshandlingar.

Av NJA 2015 s. 185, som handlar om konkludent uppsägning av arrendeavtal trots avtalat skriftkrav, framgår följande.

I princip finns det inte något hinder mot att parter muntligen enas om att frånfalla ett avtalat skriftkrav. En muntlig överenskommelse om något som enligt avtalet fordrar skriftlighet måste i regel anses innebära ett sådant frånfallande.

Detsamma kan inte utan vidare sägas när det gäller verkningarna av konkludenta handlingar. Men om båda parter inrättat sig efter en ordning som avviker från vad som har avtalats, så bör i regel detta leda till att en bindande konkludent överenskommelse föreligger trots att skriftkravet inte har efterlevts.

Men beställarens föreskrift om ÄTA-arbete är ensidig rättshandling av påbudskaraktär.

När det rör sig om sådana rättshandlingar är situationen annorlunda. Här är utgångspunkten att ett avtalat skriftkrav gäller så länge inte motparten har godtagit att påbudet är verksamt trots avsaknaden av skriftform. Beställaren kan (t.ex. om hon ångrar sig) emellertid som regel inte åberopa bristen på skriftform som grund för att en muntlig beställning inte skulle vara verksam.

Beträffande konkludent handlande bör ett avtalat skriftkrav tillmätas viss betydelse för om handlandet är att se som en rättshandling. Men om bedömningen blir att det föreligger en konkludent rättshandling, så bör den rättshandlande parten i regel inte heller i sådana fall kunna freda sig mot bundenhet av rättshandlingen därför att skriftkravet inte har iakttagits.

Motsvarighet till § 6 om avtalat skriftkrav saknas i ABT 06. Men skriftlighetskravet kan förstås följa av någon annan kontraktshandling.

 

Tillbaka till 32 tvister om AB 04

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE