Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Tvisten gäller dels om utförandet är kontraktsarbete eller inte, dels – om det inte är det – om det är s.k. likställt ÄTA-arbete. Vad krävs för att utförandet ska vara ”likställt” ÄTA-arbete? Har underrättelse om likställt ÄTA-arbete skett på rätt sätt och i tid?

Från AB 04:

 § 4 Med ÄTA-arbeten föreskrivna av beställaren likställs arbeten som föranleds av att uppgifter m.m. enligt kapitel 1 § 6 för vilka beställaren svarar, inte är riktiga, att arbetsområdet eller andra förhållanden av betydelse avviker från vad som skall förutsättas enligt kapitel 1 § 7 eller att förhållande som avses i kapitel 1 § 8 inte är sådant som det skall förutsättas vara.

 

Underrättelse om ÄTA-arbete

§ 7 Entreprenören skall utan dröjsmål inhämta beställarens synpunkter om han gör bedömningen att omständighet som avses i § 4 i detta kapitel föreligger och att kostnaden för det ÄTA-arbete som omständigheten medför kommer att överstiga gränsbeloppet. Gränsbeloppet är ett halvt prisbasbelopp, om inte annat föreskrivits i kontraktshandlingarna. Om entreprenören gör bedömningen att kostnaden för ÄTA-arbetet kommer att understiga gränsbeloppet har han rätt att omgående påbörja arbetet. Entreprenören är dock skyldig att därefter utan dröjsmål underrätta beställaren om arbetet. Om så föreskrivits i entreprenadhandlingarna skall underrättelse enligt denna paragraf lämnas skriftligen.

 

Kommentar till kapitel 2 §§ 7 och 8

Entreprenörens underrättelse till beställaren enligt § 7 skall normalt innehålla besked om vilket ÄTA-arbete som han anser tillkommer. Denna bedömning är inte att betrakta som en av entreprenören tillhandahållen teknisk lösning för vilken han svarar, utan endast som ett förslag till åtgärd som beställaren skall lämna besked om.

Angående omfattningen av kontraktsarbetena, se tvist 1 och 2. I fråga om dels omfattningen av entreprenaden, dels kvalitet vid utförandet, se § 1. Om vad som är avvikelse från allt detta, se tvist 14.

§7 syftar till att beställaren ska få reda på att entreprenören anser att förutsättningarna för likställt ÄTA-arbete finns, varefter beställaren kan föreskriva arbetet.

 

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE