Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Tvisten gäller om ersättning ska betalas för utfört ÄTA-arbete trots att det inte är föreskrivet av beställaren (§ 3) eller – om det är ett likställt ÄTA-arbete – beställaren inte har underrättats om det (§ 4).  

Från AB 04:

§ 8 ÄTA-arbete enligt § 3 i detta kapitel som har utförts utan skriftlig beställning eller enligt § 4 i detta kapitel som har utförts utan att beställarens synpunkter har inhämtats, trots att kostnaden för arbetet bedömts överstiga gränsbeloppet, berättigar inte till ersättning utöver kontraktssumman, om inte sådan påföljd skulle vara oskälig. Motsvarande gäller om entreprenören underlåtit att underrätta beställaren enligt § 7 andra stycket i detta kapitel om inte sådan påföljd skulle vara oskälig.

 

Kommentar till kapitel 2 §§ 7 och 8:

Undantagsbestämmelsen, ”om inte sådan påföljd skulle vara oskälig”, i § 8 blir exempelvis tillämplig om beställaren inte lämnar besked utan dröjsmål eller förklarar sig inte dela entreprenörens uppfattning om att arbetet utgör ÄTA-arbete. Om entreprenören ändå utför arbetet och entreprenörens uppfattning visar sig riktig skall entreprenören erhålla ersättning.

Undantagsbestämmelsen kan vidare bli tillämplig dels då entreprenören först under utförandet av ett visst arbete upptäcker och anmäler att arbetet ifråga eller en del av detta föranletts av sådana förhållanden som framgår av § 4 dels då omedelbara åtgärder måste vidtas och entreprenören inte har möjlighet att lämna underrättelse eller invänta beställning innan arbetet utförs.

Exemplen i kommentarens första stycke avser fallet att entreprenören med fog har underrättat om likställt ÄTA-arbete men trots det inte fått beställarens synpunkter på det tillkommande arbetet.

I allmänhet gäller att om beställaren har haft nytta av arbetet och arbetet har medfört kostnader för entreprenören, så är det ofta oskäligt att ersättning inte betalas.

 

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE