Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Tvisten gäller parts skyldigheter att dels underrätta motparten om olika förhållanden som parten har upptäckt, dels granska handlingar som parten har mottagit av motparten.

Från AB 04:

Underrättelseskyldighet

§9 Part skall, utöver vad som särskilt föreskrivs i § 7 i detta kapitel, utan dröjsmål underrätta motparten, om han upptäcker:

att uppgifter eller föreskrifter i kontraktshandlingarna inte överensstämmer med varandra, att uppgifter i kontraktshandlingarna i väsentligt avseende avviker från verkliga förhållanden,

att kontraktshandlingarna på annat sätt är så bristfälliga eller så utformade att det skulle medföra olägenheter eller vara olämpligt att utföra kontraktsarbetena enligt dessa,

att under entreprenadtiden lämnade handlingar eller uppgifter eller meddelade föreskrifter avviker från kontraktshandlingarna eller

att omständigheter av betydelse för entreprenaden ändras eller tillkommer.

 

Om så föreskrivits i entreprenadhandlingarna skall underrättelse enligt denna paragraf lämnas skriftligen.

Om part inte fullgör sin underrättelseskyldighet enligt ovan, skall han ersätta den skada som därigenom uppkommer.

§ 10 st. 2: Part är skyldig att utan dröjsmål granska mottagna handlingar. Denna granskningsskyldighet innebär ingen inskränkning av motpartens ansvar enligt kapitel 1 § 6.

§ 9 är bara tillämplig när part ”upptäcker” något som motparten ska underrättas om. Det är inte tillräckligt att parten ”borde ha upptäckt” förhållandet. Undersökningsplikt saknas. Granskningsskyldigheten i § 10 st. 2 framstår därmed som tandlös.

Om underrättelsen innehåller t.ex. bestämd uppgift om sakförhållanden, följer ett strikt ansvar för uppgiften av 1:6.

 

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE