Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Tvisten gäller om entreprenören på någon grund ska medges förlängd kontraktstid eller inte.

Från AB 04:

Tidplan

§ 1 Entreprenören skall planera kontraktsarbetenas utförande så att de kan färdigställas inom kontraktstiden. Entreprenören skall för beställaren redovisa planeringen i tidplan. Jämkning enligt § 2 eller 3 i detta kapitel skall föranleda motsvarande justering av tidplanen.

Kontraktstid: I kontraktshandlingarna angiven tid för utförande av kontraktsarbetena eller huvuddel därav.

Färdigställande

§ 2 Kontraktsarbetena skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning eller avlämnade på annat sätt vid kontraktstidens utgång. Kontraktstiden skall förlängas eller avkortas i den utsträckning ÄTA-arbete eller förändringar i förhållande till angiven mängd i kontraktshandlingarna påverkar möjligheten att hålla kontraktstiden.

Hinder och förlängning

§ 3 Entreprenören har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om han hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av:

1 omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på hans sida

2 myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material eller vara eller begränsning av arbetskraft

3 krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad eller lockout, dock inte strejk eller blockad till följd av att entreprenören eller någon av hans underentreprenörer inte fullgjort sina skyldigheter gentemot anställd

4 väderleks- eller vattenståndsförhållande som är osedvanliga för byggnadsorten och inverkar särskilt ogynnsamt på arbetena

5 annat av entreprenören ej vållat förhållande, som entreprenören inte bort räkna med och vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja.

 

Kommentar till kapitel 4 § 3

Vid bedömningen av vad som utgör ”erforderlig förlängning av kontraktstiden” i det enskilda fallet skall, inom ramen för den allmänna lojalitetsplikt som råder mellan parterna, beaktas entreprenörens möjlighet att begränsa tidsförlängningen genom en rationell användning av de resurser han avsatt för berörd del.

Vid tolkning av p. 1 kan vägledning hämtas från den praxis som utvecklats inom köprätten beträffande kontrollansvar.

Från förordet: Utöver föreskrifterna i AB 04 har även kontraktstidens längd samt parternas planering och organisation betydelse för att uppnå de kontraktsenliga fordringarna. Med hänsyn till den komplexitet som ofta sammanhänger med genomförandet av entreprenader är en god kommunikation och samverkan nödvändig för ett gott resultat. Parterna bör därför finna former för en fortlöpande dialog samt inom ramen för den allmänna lojalitetsplikten visa varandra förtroende och öppenhet.

 § 5 Efter underrättelse enligt § 4 i detta kapitel skall parterna försöka komma överens om den ändring av kontraktstiden som förhållandena föranleder. Härvid skall hänsyn tas till om återstående arbeten kommer att utföras under avsevärt gynnsammare eller ogynnsammare förhållanden.

 

Kontraktstiden kan alltså förlängas (om underrättelse sker, jag kommer till det) på grund av ÄTA-arbete (föreskrivet eller likställt), mängdförändring eller hinder.

Om parterna följer regeln i § 5, kan tvister efter entreprenaden undvikas. Med andra ord: Om parterna direkt efter underrättelsen, under pågående entreprenad, träffar överenskommelse om skälig tidsförlängning, kan vidlyftiga tvister efter entreprenaden om förlängningsfrågan förekommas.

En omständighet som ger tidsförlängning enligt § 2 kan också medföra hinder (dvs. förlust av produktivitet avseende kontraktsarbeten) enligt § 3 p. 1 och därmed ge rätt till ersättning enligt 5:4.

Entreprenören måste bevisa att förlust av produktivitet beror på hinder och inte på felkalkyl eller ineffektiv framdrift.

Hänvisningen till kontrollansvar innebär att många omständigheter ”beror på beställaren eller något förhållande på hans sida”, dvs. omständigheter inom beställarens kontrollsfär. Ett typiskt sådant hinder är beställarens bristande samordning mellan t.ex. sidoentreprenörer, se tvist 7.

Om gränsen för beställarens kontrollsfär, se Ingvarson och Utterström i SvJT 2015 s. 20 ff. Deras inskränkta tolkning med stöd av ett hovrättsavgörande håller nog inte.

En doktorsavhandling om tidsförlängning på grund av likställda ÄTA-arbeten (§ 2) och hinder (§ 3) är Marcus Utterström, Störningar och tidsförlängning: en entreprenadrättslig studie, 2022.

 

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE