Sveriges främsta föreläsare

90 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till vår årliga nyhetsdag som behandlar den viktiga juridiken som berör dig som är verksam inom byggbranschen och entreprenadsektorn. Du får en genomgång av reglerna utifrån ett praktiskt perspektiv, information om nyheter och ett fokus på särskilt aktuella frågor.

Peter Thors och Erik Wassén redogör för aktuella nyheter inom bygg- och entreprenadbranschen. Innehållet i kursen kommer att uppdateras med aktuella frågor och beakta den senaste utvecklingen i rättspraxis. Nyhetsdagen är uppdelad i två delar där ena delen handlar om nyheter inom offentlig upphandling och den andra delen handlar om nyheter inom entreprenadjuridik.


Kursen fick vid senaste tillfället ett snittbetyg på 4,18 av 5,0 ⭐ 


Alla nyhetsdagar på BG Institute utgår från aktuella rättsfall, lagändringar och trender. Agendan för dagen kommer därför att fastställas närmare inpå kurstillfället.

Under Bygg- och entreprenaddagen 2024 behandlas bland annat:

Upphandling:
• Genomgång av nya regler i LOU och LUF avseende bland annat annonsering och upphandlingsskadeavgift som börjat gälla under 2023 och 2024.
• Genomgång av aktuell rättspraxis gällande offentlig upphandling, främst praxis från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kammarrätterna samt EU-domstolen.
• Genomgången av praxis kommer omfatta bland annat utvecklingen av kammarrättspraxis efter HFD 2022 ref 41 I och II om att leverantörer som inte påtalar fel och brister under anbudstid normalt inte kan anses ha lidit skada. Den kommer också omfatta domar avseende till exempel undantag från upphandlingsreglerna, onormalt låga anbud, upprätthållande av ska-krav och ändringar av kontrakt.
• Vi kommer också gå igenom ett ännu ej avgjort mål avseende upphandlingsskadeavgift och tillämpningen av AB 04 kap 6 § 3 om prisjusteringar på grund av onormala prisförändringar i ljuset av ändringsreglerna i LOU.

Entreprenad:
• Nya rättsfall från Högsta domstolen och hovrätterna
• Revideringsarbetet av AB 04 och ABT 06 – om remissen kommit kort genomgång av den
• Nytt från AMA
• Kostnadsreglering på grund av prisförändringar – pilotfall i Örebro tingsrätt

Målgrupp

Bygg- och entreprenaddagen är en bred temadag som passar dig som exempelvis är beställare, entreprenör, konsult, bygg- eller projektledare, inköpare eller besiktningsman. Dagen passar även övriga som arbetar med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenader och jurister med inriktning mot entreprenadjuridik.

Kursmaterial

Specifikt för kursen framtagen digital kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

BG Institute anordnar företagsanpassade utbildningar. Det innebär att våra föreläsare kommer till er och genomför kursen fysiskt på plats, anpassat till er organisation.

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Nya regler om upphandlingsskadeavgift från och med den 1 januari 2024

Nya tröskelvärden från och med den 1 januari 2024

Nya regler om annonsering från den 25 oktober 2023 och 1 januari 2024.

Skaderekvisitet för överprövningar

Genomgång av ny kammarrättspraxis efter Högsta förvaltningsrättens dom i HFD 2022 ref 41 I och II om att leverantörer som inte påtalar fel och brister under anbudstid normalt inte kan anses ha lidit skada. Även genomgång av andra rättsfall avseende frågan om klagande leverantör lidit skada.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Undantag från upphandlingsreglerna

Genomgång av dom från kammarrätten avseende tillämpningen av undantagsreglerna när kommunalt fastighetsbolag direktupphandlade fibernät från annat kommunalt bolag.

Onormalt låga anbud

Genomgång av dom från Högsta förvaltningsdomstolen om förbud mot negativa priser. Genomgång av kammarrättspraxis avseende onormalt låga anbud och förklaringar till låga priser.

Obligatoriska krav

Genomgång av dom från kammarrätten angående obligatoriskt krav (Ska-krav) som uppställts av misstag. Även genomgång av dom från kammarrätt avseende möjligheten att bevisa att ett obligatoriskt krav är uppfyllt i efterhand.

Ändringar av kontrakt

Genomgång av dom från EU-domstolen angående väsentliga ändringar av kontrakt. Genomgång av Konkurrensverkets talan i ännu ej avgjort mål om upphandlingsskadeavgift och tillämpningen av regeln i AB 04 kap 6 § 3 om prisjustering på grund av onormala prisförändringar. Genomgång av kammarrättspraxis avseende ändringar i ramavtal.

Processrätt

Genomgång av domar från Högsta förvaltningsdomstolen om att tillsynsbeslut i ett ärende om offentlig upphandling är överklagbart samt om åberopsbörda angående att undantag från upphandlingsreglerna inte är tillämpliga. Rättspraxis från kammarrätt avseende de nya preklusionsreglerna i 20 kap. 5 b § LOU.

Sekretess

Rättspraxis från kammarrätt angående sekretess för prisuppgifter m.m.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Nyare rättsfall från Högsta domstolen och Hovrätterna.

Passet omfattar bland annat ”Möbelvaruhuset i Boden” som avser tolking av villkor i en kombinerad företagsförsäkring huruvdia skadan var plötslig och oförutsedd; ”Personalliggaren” som gäller frågan om edition av den personalliggare som förs vid byggarbetplatser. Beställaren har i en löpande räkningsentreprenad där tvist råder om bl.a. nedlagda timmar, yrkat på edition av personalliggaren. Entreprenören motsatte sig utlämnat på de grund att det saknades lagligt stöd i GDPR. Efter att HD inhämtat yttrande från Europadomstolen beslutade HD att vid prövningen av om åtgärden är proportionerlig skall också hänsyn tas till den registrerades intresse; ”Skadan på kulturbyggnaden” där frågan var om vad som krävs för att skadelidande ska ha framställt ett skadeståndskrav enligt fristvillkor i försäkringsavtalet.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Fortsättning av nyare rättsfall från HD och hovrätterna.

Revideringsarbetet av AB 04 och ABT 06 – om Byggandets kontraktsskommittés remiss har kommit ut gås remissen igenom.

Nytt från AMA

Kostnadsreglering på grund av prisförändringar. Parternas argumentation från ett pilotfall vid Örebro tingsrätt redovisas.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

T.o.m. 12 Aug 2024

On Demand
T.o.m. 12 Aug 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 90 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Erik Wassén
Advokat och delägare
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Peter Thors
Advokat och delägare
Läs mer