Denna kurs behandlar compliance officers roll inom den finansiella sektorn, de uppgifter som ingår i arbetet och de utmaningar som man kan komma att ställas inför. Kursen kommer genomgående att präglas av förslag på lösningar, diskussion och erfarenheter från verkligheten. Kursen leds av Åsa Leander Skålén, med mångårig och gedigen erfarenhet inom området.

Idag blir regelefterlevnad allt viktigare. Inte minst gäller detta för den finansiella sektorn där regelverken duggat tätt de senaste åren. Detta ställer allt högre krav på bolag och dess ledning att arbeta aktivt för att förebygga oegentligheter och tillförsäkra efterlevnad av såväl nationell som europeisk lagstiftning, etiska regelverk och egna interna riktlinjer inom företagen. Dessutom är det av vikt att förstå vad regelverken faktiskt betyder och vem som ansvarar för dess efterlevnad. Rollen och arbetsuppgifterna för compliance officer har samtidigt förtydligats och mognat.

Föreläsaren kommer metodiskt att gå igenom de uppgifter som en compliance officer har och de utmaningar du normalt ställs inför i din roll som compliance officer. Hur hanterar du den svåra frågan gällande intressekonflikter? Och hur kommunicerar du effektivt med såväl styrelse som medarbetare? Under dagen diskuteras praktiska exempel på lyckade respektive mindre lyckade tillvägagångssätt – och du får konkreta förslag på verktyg som du kan använda för att skapa en effektiv och framgångsrik compliancekultur i bolaget.

Som kursdeltagare får du mer kunskap om:

• Tillvägagångssättet vid framtagande av compliance riskanalys och identifiering av regelefterlevnadsrisker
• Arbetsmetod vid framtagandet av årsplaner
• Framtagande av effektiva och adekvata interna riktlinjer och förhållningssätt
• Implementering och vikten av kommunikation
• Utredningsåtgärder
• Uppföljning och utveckling


 Målgrupp

Compliance officers, bolagsjurister, ekonomer och andra jurister som kommer i kontakt med frågor inom regelefterlevnad eller som vill införskaffa sig en större förståelse för vad syftet med en compliance officer är, dess funktion och arbetsuppgifter.

Kursprogram

 • 08.30 - 16.00

  Under dagen behandlas frågor gällande compliance officers roll utifrån:

  - Förtroende; svårt att bygga och lätt att rasera.

  - Ansvar och avgränsningar; vad innebär rollen och hur jobbar man effektivt? Ansvar och arbetsuppgifter, arbetsmetod, vikten av kontinuerlig dialog och samarbete med verksamheten, den rådgivande och stöttande funktionen/rollen. Praktiska exempel och erfarenheter från verkligheten.

  - Intern styrning och kontroll ; de tre försvarslinjerna – affärsverksamhetens riskhantering/oberoende kontroll/internrevision. Genomgång och exempel på hur en årsplan för riskanalys kan se ut och hur den kan upprättas. Compliance som kontrollfunktion.

  - Bolags olika förutsättningar och dess påverkan på arbetet med compliance, utmaningar och tillvägagångssätt; skillnader i företags ”mognad”, hur du kan påverka och förankra frågor i styrelsen, samt förslag på hur du kan bidra till att skapa en god compliancekultur i organisationen.

  - Ambitionen är att involvera samtliga medverkande till löpande diskussion under hela dagen.

  I kursen ingår frukost, lunch och fika.

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå