En väl fungerande ersättningsstruktur anses av många vara en viktig komponent för att uppnå goda resultat. Ersättningsmodellerna får emellertid aldrig vara konstruerade så att de motverkar ett sunt risktagande.

Därför är detta område omgärdat av detaljerade regler och krav på specifika kontroller såsom riskanpassning, regler om resultatbedömning, riskjustering och uppskjutande av rörlig ersättning.

Kursinnehåll

  • Innehåll i en ersättningspolicy
  • Särskilda regler kring rörlig ersättning, inkl. justering av rörlig ersättning i vissa fall
  • Styrning, uppföljning, och organisatoriska krav
  • Kontroll och kontrollfunktionernas roll

I denna kurs lär du dig grunderna i hur en ersättningsmodell får se ut och ersättningssystemets betydelse för god företagsstyrning. Stort fokus läggs vid styrelsens ansvar att styra, kontrollera och följa upp eventuella risker och intressekonflikter som ersättningen till de anställda och externa parter kan generera, samt hur ett strukturerat system kan se ut som säkerställer en god intern styrning och kontroll.

Utbildningen kommer inte att ta upp hur ett ersättningssystem bäst motiverar de anställda att prestera, utan den kommer att ta upp ramarna och hur de regulatoriska kraven ser ut. Utgångspunkten kommer att vara de regler som gäller bankverksamhet och försäkringsföretag, men grundstrukturen är densamma för alla reglerade företag. Kursen beaktar även översiktligt hur de nya kraven på integrering av hållbarhetsrisker ska integreras i  ersättningssystemet.

Som deltagare får du kunskap om

  • Kundskyddsaspekten på utformningen av ett ersättningssystem.
  • De rättsliga ramarna för hur ett ersättningssystem får se ut, exempelvis beträffande andel rörlig ersättning och hur mycket som behöver innehållas för senare utbetalning.
  • Vilka olika kategorier på yrkesrollen som ofta kategoriseras som risktagare och hur företag behöver jobba med bedömning av olika yrkesroller.
  • Hur uppföljning och återrapportering till VD och styrelsen kan se ut, inklusive förslag till lämpliga riskindikatorer som kan föranleda avdrag på ersättning.
  • Hur kraven på offentliggörande och information kring ditt företags ersättningssystem behöver utformas.
  • Hur du kan anpassa en ersättningsmodell utifrån ditt företags storlek, art och komplexitet vad gäller uppföljning och återrapportering.

Målgrupp

Advokater, bolagsjurister, styrelsesekreterare, compliance officer, internrevisorer, m.fl. som arbetar inom kreditinstitut, värdepappersbolag eller andra delar av finansiell sektor.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig kunskap från kursen bör du ha grundläggande kunskap om kraven på intern styrning och kontroll för tillståndspliktiga bolag inom den finansiella sektorn.

Syfte med utbildningen

Efter seminariet kommer du att kunna stötta en styrelse att ta fram en god struktur för styrning och effektiv kontroll av ett företags ersättningssystem och utmana alltför aggressiva program med rörliga delar.

Omfattning

3 timmar, inkl. frågor och mindre gruppdiskussioner.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 12.00
Pass II

12.00-
Kursen avslutas.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

4.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 12 september pågår mellan 09:00-12:00 och kommer endast att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Louise Hedqvist
Konsult
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Viveka Strangert
Rådgivare
Läs mer