Låt oss presentera en kurs med Björn Hellman och Thomas Underskog, Exploatering och köp av mark.

Detta kan och bör betraktas som en fördjupningskurs. Enligt tidigare deltagare på kursen är detta en mycket givande dag, däremot, för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av dagen rekommenderas starkt att du har goda förkunskaper inom området. Detta eftersom att innehållet håller en förhållandevis hög/komplicerad nivå. 

Under kursdagen gås relevant lagstiftning igenom i de delar där det finns bäring på köp och exploatering av mark, och då i :

 • Jordabalken (JB)
 • Fastighetsbildningslagen
 • Plan- och bygglagen (PBL) samt
 • Miljöbalken (MB)

Kursen är tematiskt indelad;

 1. Där man först behandlar köp av fast egendom och vad som ingår i ett sådant köp.
 2. Därefter mer fokus på hur marken kan förädlas, d.v.s. genom framtagande av detaljplan. I det sammanhanget diskuterar vi även andra centrala delar av PBL, såsom bygglovsprocessen, markanvisnings- och exploateringsavtal.
 3. Slutligen behandlas de mer miljörättsliga bitarna av markförvärv och exploatering, nämligen ansvar för efterbehandling och eventuellt krav på tillstånd/anmälan för vissa sorters verksamheter och åtgärder. Efterbehandlingsansvaret kan vara mycket långtgående och kostsamt och är därför av stor betydelse för exploatörer. Frågan om tillståndsplikt/anmälningsplikt har främst betydelse för industrifastigheter och liknande.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Köp av fast egendom (4 kap. jordabalken, även felregler m.m.)
  Vad följer med den fasta egendomen vid köp? (2 kap. jordabalken)
  Markköp genom fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen (även något om processen)

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Något om ”paketerade köp” av fast egendom
  Kort om stämpelskatt
  Detaljplan

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Bygglov
  Markanvisning
  Exploateringsavtal

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Förorenad mark och ansvar för efterbehandling (10 kap. miljöbalken)
  Kan verksamheten på fastigheten kräva tillstånd enligt miljöbalken?
  Frågestund

 • 16.00-

  Kursen avslutas.