Kursen behandlar frågor kopplade till utformningen av konsultavtal inom entreprenad- och fastighetsutvecklingsbranschen. Föreläsare är advokat Anders Skägg.

Fastighetsutveckling innefattar i regel upphandling av ett stort antal konsulttjänster – ofta i flera avtalsled och av varierande karaktär. Merparten av konsultuppdragen ryms inom standardavtalet ABK 09:s tillämpningsområde – ”arkitekt- och ingenjörsverksamhet”, medan andra konsultuppdrag (oftast på byggherresidan) upphandlas med avtal helt fristående från ABK 09 och andra standardavtal. Exempel på den sistnämnda kategorin av konsultuppdrag är sälj- och marknadsföringsrelaterade tjänster (t.ex. vid nyproduktion av bostäder), värdering och upprättande av webbaserade kommunikationsmedel.

Vidare är det så att utformningen av kravställning/uppdragsbeskrivning och således även vad som utgör väsentliga avtalsvillkor, varierar beroende av i vilket skede av byggprocessen man befinner sig, samt av i vilken egenskap av ”beställare” (byggherre, generalkonsult, totalentreprenör etc.) som uppdraget upphandlas. I förordet till ABK 09 anges att de allmänna bestämmelserna primärt har upprättats för olika typer av projekteringsuppdrag men att bestämmelserna även kan användas för upphandling av andra typer av konsulttjänster, exempelvis projekt- och byggledning och besiktning. Någon närmare vägledning om vilka anpassningar som avtalsförfattaren bör göra för att hantera denna variation av uppdrag lämnas dock inte.

Ovan och andra frågor kopplat till utformningen av konsultavtal behandlas under denna heldagskurs.

Som deltagare i kursen får du kunskap om:
• Standardavtalet ABK 09
• Konsultavtalet i ett större sammanhang – byggprocessens avtal och avtalskedjor samt möjligheten att skapa ”back-to-back”
• Utformningen av avtal baserade på ABK 09 (innefattande en genomgång av AMA AF Konsult 10)
• Variationer av avtal baserade på ABK 09 – projektering, utredningar/undersökningar, projektledning etc
• Vägval, förhandlingsfrågor, vanliga projektspecifika kontraktsbilagor samt kopplingen till konsultens ansvarsförsäkring
• Utblick: Upphandling utan åberopande av ABK 09 – avtalsinnehåll och utfyllande rätt


Målgrupp:

Advokater och jurister samt andra inom entreprenad- och fastighetsbranschen som kommer i kontakt med konsultavtal.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Konsulträtt och konsultavtal – genomgång av avtalsformens särdrag

 • 10.15 - 11.45

  Konsultavtal och ABK 09 i sett större sammanhang – kopplingen till AB 04/ABT 06. Introduktion – utformning av avtal baserat på ABK 09

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Utformningen av väsentliga avtalsvillkor beroende av uppdragstyp

 • 14.30 - 16.00

  Övningsuppgift samt utblick mot avtal där ABK 09 inte utgör avtalsinnehåll

 • 16.00

  Kursen avslutas