Välkommen till en ny kurs under ledning av advokaterna Tomas Underskog och Björn Hellman från Advokatfirman Åberg & Co.

Livesändning – kurstillfället den 1 juni kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Under kursen kommer det centrala fastighets- och miljörättsliga regelverket att behandlas i de delar som det har betydelse för köp och försäljning av mark. Kursen behandlar bl.a. på vilka sätt mark köps och säljs, vad man då bör tänka på, detaljplane- och bygglovsprocesserna, frågor om förorenad mark och grunderna för fastighetsreglering.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Det grundläggande fastighetsrättsliga regelverket beträffande köp och försäljning av mark
 • Ingående kunskap i bygglovs- och detaljplaneprocesserna samt hur miljöbalkens skydd kan påverka dem.
 • Fastighetsbildning och fastighetsreglering och något om därtill anslutande lagstiftning.
 • Ingående kunskap om regelverket i 10 kap. miljöbalken om förorenad mark.
 • Genomförandeavtal, exploateringsavtal och markanvisningsavtal.

Målgrupp:

Alla som hanterar fastighetsförvärv och exploatering av mark, t.ex. personer som arbetar vid fastighetsbolag eller kommunala och statliga myndigheter och bolag.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Överlåtelse av fast egendom på olika vis (enligt jordabalken, fastighetsbildningslagen och s.k. paketering).

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Miljöbalkens skyddsregler beträffande markanvändning
  Detaljplaneprocessen

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Miljöbalkens skyddsregler beträffande markanvändning
  Detaljplaneprocessen

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Detaljplaneprocessen
  Bygglovsprocessen
  Genomförandeavtal, exploateringsavtal och markanvisningsavtal

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Förorenad mark
  Frågestund

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.