Under kursdagen kommer Björn Hellman ge en såväl övergripande som utförlig och fördjupande genomgång av det grundläggande regelverket beträffande miljökvalitetsnormer.

Livesändning – kurstillfället den 28 april kommer enbart att livesändas. Kurstillfället den 17 september kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Särskilt fokus kommer att vara på regleringen av miljökvalitetsnormer för vatten. Även betydelsen av miljökvalitetsnormer vid tillståndsprövning enligt miljöbalken och vid prövning av detaljplaner (dagvatten) enligt PBL behandlas utförligt.

Miljökvalitetsnormer, MKN, för vatten innebär att sjöar, vattendrag och kustvatten ska nå god ekologisk och god kemisk ytvattenstatus medan grundvatten ska ha god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. Den aktuella statusen får inte försämras.

Kursen kommer att ge dig en god kännedom om det relativt nya regelverket. Regelverket är av stor betydelse vid prövningar enligt bl.a. PBL och MB samt är föremål för ständig rättsutveckling. Att hantera regelverket felaktigt får ofta stor betydelse för utfallet av prövningen och leder i värsta fall till att projektet helt stoppas. 

Som deltagare får du kunskap om:

 • Det grundläggande regelverket beträffande miljökvalitetsnormer i allmänhet
 • Detaljkunskap om regleringen av miljökvalitetsnormer för vatten
 • Kraven på utredningen då det är fråga om prövning mot reglerna om miljökvalitetsnormer
 • Betydelsen och tillämpningen av miljökvalitetsnormer för detaljplan (dagvatten)
 • Betydelsen och tillämpningen av miljökvalitetsnormer för miljöbalksprövningar

Målgrupp:

Alla som hanterar frågor om vattenutsläpp från industrier och detaljplaner.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Rättsutvecklingen och det grundläggande regelverket i miljöbalken och PBL

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Miljökvalitetsnormer för annat än vatten
  Miljökvalitetsnormer för vatten
  HVMFS 2019:25

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Fortsättning pass II

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Tillämpningen i arbetet med detaljplan och vid prövningar enligt MB.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.