Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Hur kan du som företagare undvika de vanligaste fällorna och felen i en deklaration och har du koll på de aktuella skattereglerna? Peter Berg, redovisningsexpert och föreläsare på kursen Upprättandet av bolagsdeklaration 2023 – en praktisk genomgång delar med sig av ett par av sina tips här:

Vanliga fällor och fel i inkomstdeklarationer för aktiebolag

1. Nedskrivningar

Risk för fel: Bolaget missar återföring i bolagsdeklarationen av nedskrivningar som inte är avdragsgilla. Det kostar både ökad inkomstskatt och skattetillägg. Följderna kan vara stora, så stora att Skatteverket ser behov av begränsningar för skattetilläggen i ett nytt ställningstagande.

Tips: Bokför alltid nedskrivningar brutto, alltså på eget konto skilt från anskaffningsvärdet. Till exempel konto 1338 Nedskrivningar av andelar i intresseföretag, där anskaffningsvärdet ligger på konto 1330. På det sättet blir du påmind om nedskrivningen så länge som den ligger kvar. Återför nedskrivningen i skatteberäkningen i bokslutet. Kontrollera sedan årets skattekostnad i bolagsdeklarationen mot årets skattekostnad i bokslutet.

2. Skatteberäkningen

Risk för fel: Bolaget gör skattejusteringar i bokslutet men missar att göra dem i bolagsdeklarationen.

Tips: Kontrollera alltid årets skattekostnad i bolagsdeklarationen mot årets skattekostnad i bokslutet.

3. Koncernbidrag

Risk för fel: Bolaget tar upp lämnade och erhållna koncernbidrag i boksluten men hanterar posterna fel i bolagsdeklarationen.

Tips: Visa koncernbidraget öppet i bolagsdeklarationen både för givare och mottagare för att de ska få skattemässig effekt. Hur du gör i bolagsdeklarationen beror på vilket regelverk bolaget tillämpar. Kontrollera också årets skattekostnad i bolagsdeklarationen mot årets skattekostnad i bokslutet.

Om bolaget tillämpar K2 Årsredovisning i mindre företag ska lämnade och erhållna koncernbidrag tas upp under bokslutsdispositioner i bokslutet. Bolagsdeklarationen kommer då att visa koncernbidragen i räkenskapsschemat INK2R, ruta 3.19 och 3.20. Ingen skattejustering behövs i INK2S eftersom koncernbidragen ingår i resultatet.

Om bolaget tillämpar K3 Årsredovisning och koncernredovisning ska koncernbidragen som huvudregel redovisas på samma sätt som enligt K2, i bokslutet och i INK2R, utan någon ytterligare åtgärd i INK2S.

Men enligt en alternativregel i K3 får moderbolag redovisa lämnade koncernbidrag till dotterbolag som ökning av andelar i koncernföretag. Det medför en skattejustering i skatteberäkningen i bokslutet. I deklarationen gör du motsvarande skattejustering i INK2S, ruta 4.4 a Kostnader som ska dras av men inte ingår i det redovisade resultatet.

Tillämpar bolaget RFR 2 Redovisning för juridiska personer finns det ytterligare alternativ för redovisning av koncernbidrag. Till exempel kan mottagna koncernbidrag behöva justeras i INK2S, ruta 4.6 Intäkter som ska tas upp men inte ingår i det redovisade resultatet, om de inte ingår i resultaträkningen i bokslutet.

 

Vanliga fällor och fel i inkomstdeklarationer för fysiska personer som är delägare i fåmansaktiebolag

1. Löneunderlag

Risk för fel: Ägaren räknar fel vid extra löneuttag för kunna tillämpa löneregeln vid beräkningen av gränsbeloppet. Bara några kronor för låg årslön och stora möjligheter till utdelning med 20 % kapitalskatt går förlorade.

Tips: I ett bolag som drivs utan andra anställda behöver ägaren ta ut  426 000 kr plus 5 procent av bolagets totala löner under 2022 för att få använda löneregeln för utdelning mottagen under 2023. Tänk dig att ägaren har tagit ut en årslön 2022 på 426 000 kr, ser att det inte räcker och tar ut ytterligare 5 procent (21 300 kr) i slutet av 2022. Det blir totalt 447 300 kr – men den lönen räcker ändå inte!

Vad ägaren missade var att löneökningen ökar lönekravet. Ägaren behöver ta ut minst 449 000 kr för att få använda löneregeln, som då ger 50 procent i lågbeskattat gränsbelopp (224 500 kr). En ytterligare ökning på 1 700 kr avgjorde alltså om löneutrymmet skulle bli 0 kr eller 224 500 kr. En dramatisk marginaleffekt.

En finräkning visar att det hade räckt med 448 500 kr, men vårt råd är att du alltid avrundar uppåt. Låt inte en missad krona riskera hela löneunderlaget!

2. Trädabolag

Risk för fel: Ägaren till trädabolag räknar fel på åren vid övergång från deklaration av kvalificerade andelar (K10) till okvalificerade andelar (K12).

Tips: Du behöver räkna kalenderår, inte delar av år. Du ska räkna kalenderåret då bolaget upphör att driva verksamhet och ytterligare fem kalenderår. Om bolaget exempelvis avslutar verksamheten i maj 2016 så räknar du kalenderåret för avslut (2016) plus fem kalenderår (2017-2021) och andelarna blir okvalificerade från 1 januari 2022.

Trädabolag är bolag där ägaren väntar ut femårsfristen för att övergå från att vara aktiv till passiv ägare. Efter den tidpunkten kan ägaren ta ut hela det utdelningsbara beloppet kapitalbeskattat med 25 procent, utan tjänstebeskattning. Samma sak gäller vid försäljning, hela vinsten beskattas i kapital med 25 procent.

 

Kursen Upprättandet av bolagsdeklaration 2023 – en praktisk genomgång  ger dig en gedigen genomgång av inkomstskattedeklarationen för aktiebolag – från början till slut. Peter delar med sig av sina erfarenheter och reglerna illustreras med praktiska exempel direkt i tillämpliga deklarationsblanketter. De allra flesta aktiebolagen är ägarledda fåmansbolag. Därför tar kursen också upp reglerna om beskattningen av ägarna vid utdelning och försäljning av aktier.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE